Muzeezo wakuzwa aŋanda akutalika kulikkalila ulakkomanisya pele alimwi ulayoosya. Ino inga mwazyiba buti kuti mulilibambilide kulikkalila?

 Amulange-lange twaambo ncomuyanda kulikkalila

Mulakonzya kuba atwaambo tunji ncomuyanda kulikkalila, pele andiza twaambo tumbi tatuli kabotu. Mucikozyanyo, mwaalumi umwi uucili mwana wazina lyakuti Mario wakaamba kuti: “Ndakali kuyanda kulonga akaambo kakuti tiindakali kuyanda kubeleka milimo yaaŋanda.”

Bwini mbwakuti, andiza tamukabi alwaanguluko lunji ikuti mwalonga. Musimbi uujisi myaka iili 18 wazina lyakuti Onya wakaamba kuti: “Ikuti watalika kulikkalila, weelede kulanganya busena mpokkala, kuliyandawida cakulya, kulibbadelela zyoonse ziyandika kakunyina kulangila bazyali kuti bakugwasye!”

Masimpe ngakuti: Kutegwa muzyibe naa mulilibambilide kulikkalila, mweelede kuzyiba kaambo ncomuyandila kuzwa.

 Amulange-lange mali aayandika

Jesu wakaamba kuti: “Nguni akati kanu uuyanda kuyaka ngazi uutasaanguni kukkala ansi akubona mali aayandika, kutegwa azyibe naa ulijisi mali aakkwana kuyasya alimwi akumanizya ngazi eeyo?” (Luka 14:28) Mbuti mbomukonzya ‘kwaabona mali aayandika’ kamutanalonga? Amulilingule mubone mbomucita mumbazu eezyi zitobela.

SENA MULACIKONZYA KWAABELESYA KABOTU MALI?

Bbaibbele lyaamba kuti: ‘Mali alakwabilila.’​—Mukambausi 7:​12.

  • Sena mulakatazyigwa kuyobola mali?

  • Sena mubelesya mali manji kapati?

  • Sena mulaazikwelete zinji?

Ikuti naa mwaingula kuti inzya kumubuzyo nouba omwe buyo, nkokuti tamukacikonzyi kulikkalila, muyoojana buyo mapenzi!

“Mwanookwesu musankwa wakalonga naakakkwanya myaka iili 19. Mumwaka buyo omwe, mali oonse ngaakayobwede akamana, bakamunyanga mootokala, tanaakacili kukonzya kubbadelela zikwelete zyakwe alimwi wakali kukombelezya buya kujoka aŋanda.”​—Danielle.

Ncomukonzya kucita lino: Amubabuzye bazyali banu naa mumwezi babelesya mali nzi. Ino nzintu nzi nzyobabbadelela? Mali nzi ngobayobola?

Masimpe ngakuti: Kuzyiba kwaabelesya kabotu mali lino kulakonzya kumugwasya kulibambila kuyooswaangana amapenzi aamali mwaakulikkalila.

SENA MWAAMBILWA BUYA ZYAKUCITA LYOONSE?

Bbaibbele lyaamba kuti: “Umwi aumwi weelede kunyamuna mukuli wakwe uumugeme.”​—Bagalatiya 6:5.

  • Sena mulasumpya kucita zintu?

  • Sena bazyali banu beelede kumuyeezya buya kucita milimo yaaŋanda?

  • Sena mulamuka kusika aŋanda?

Ikuti naa mwaingula kuti inzya kumubuzyo nouba omwe buyo, nkokuti ciyoomukatazya kulicitila zintu mwaakulikkalila.

“Ciindi nooli olikke, kuli zintu nzyotakkomanini kucita, pele weelede buyo kuzijanina ciindi. Kunyina uuyakukwaambila kuti uzicite zintu eezyo, aboobo weelede kulicitila zintu akuba amulongo mubotu.”​—Jessica.

Ncomukonzya kucita lino: Kwamwezi oonse, amusole kubeleka milimo minji njomukonzya yaaŋanda. Mucikozyanyo, amusalazye ŋanda, amuliwasyile zisani, amuule ziyandika, amujike cakulya cakumangolezya abuzuba, mpoonya amusanzye mbale mwamana kulya. Eeci ciyoomugwasya kuzyiba nzyomuyakujana mwaakulikkalila.

Masimpe ngakuti: Kulicitila zintu kakunyina kwaambilwa buya cilayandika kutegwa mukacikonzye kulikkalila.

Kuzwa aŋanda kamutalibambilide cili mbuli kusotoka mundeke kamutacizyi kubelesya parashuti

 

Bbaibbele lyaamba kuti: “Mweelede kuzigusya zyoonse eezyi kulindinywe: bukali, kunyema, bubi, majwi aakusampaula.”​—Bakolose 3:8.

  • Sena mulamvwana abantu boonse?

  • Sena mulanyema-nyema?

  • Sena muyanda kuti lyoonse bantu kabatobela nzyomuyanda?

Ikuti naa mwaingula kuti inzya kumubuzyo nouba omwe buyo, nkokuti ciyoomukatazya kukkala amuntu umwi, mane buya andiza angomuyakukwatana limwi.

“Kukkala abantu bamwi kwakapa kuti ndibone mondilezya. Ndakaiya kuti kuba akabuko ciindi nondikatede takubakkomanisyi bamwi. Aboobo kuti ndakatala, ndeelede kuzyiba cakucita muciindi cakusyupa bamwi.”​—Helena.

Ncomukonzya kucita lino: Kamutalikila limwi kumvwana abazyali banu alimwi abanabokwanu. Kayi, mbomubeendelezya lino bantu mbomukkala limwi citondezya mbomunikubeendelezya bantu mbomuyakukkala limwi.

Masimpe ngakuti: Kulikkalila kuyandika kulibambila, nkaambo mikuli inooliko lyoonse. Mulakonzya kubandika abantu ibazwidilila kukkala balikke. Amubabuzye naa kuli cintu ncobakaimpya ncobayeeya kuti nobakalizyi nobakacita zintu munzila iimpene. Eeci cilayandika kwaambisya kuti kuli kusala kupati nkomuyanda kucita!