Mulasyoma kuti zintu zyakalengwa buya, pele kucikolo tamwaangulukide kwaambila bamwi makani aaya. Ambweni mabbuku ngomubelesya asumpula njiisyo yakusanduka alimwi mulalibilika kuti bayi alimwi basicikolonyoko balakonzya kumufwubaazya. Ino mbuti mbomukonzya kwaambaula cabusicamba akupandulula nzyomusyoma kujatikizya kulenga?

 Mulakonzya kuzwidilila!

Mulakonzya kulitenga akwaamba kuti: ‘Inga tiindacikonzya kubandika makani aasayaansi alimwi akusanduka.’ Oobu mbwaakalimvwa Danielle aciindi cimwi. Wakaamba kuti: “Tiindakali kulimvwa kabotu kukazyanya abayi bangu alimwi abasicikoloma.” Awalo Diana ulazuminizya naamba kuti, “Cakali kundinyonganya ciindi nobakali kukazyanya kubelesya mabala aamusayaansi.”

Nokuba boobo, makanze aanu taali aakuzunda beenzinyoko. Cikkomanisya ncakuti tamweelede kuba basyaabusongo musayaansi kutegwa mupandulwide bamwi ikaambo ncomusyoma kuti zintu zyakalengwa buya.

Muzeezo: Amubelesye bupanduluzi butakatazyi ibujanika mu Bbaibbele mulugwalo lwa Bahebrayo 3:4 lwakuti: “Iŋanda iili yoonse kuli wakaiyaka, pele ooyo wakapanga zintu zyoonse ngu Leza.”

Mukubusi musimbi wazina lya Carol mboobu mbwalupandulula lugwalo lwa Bahebrayo 3:4: “Amweezyeezye kuti muleenda musyokwe muli zisamu zinji. Musyokwe oomu kunyina citondezya kuti kuli bantu. Mpoonya nomwalanga aansi mwabona kasanga kakulidokonozya mumenyo kakuula. Ino inga mwaamba nzi? Bantu banji balakonzya kwaamba kuti, ‘Kuli muntu wakaliko mubusena obuno.’ Aboobo ikuti kantu kaniini pe mbuli kasanga kalapa bumboni bwakuti kuli muntu musongo, ino mbuti kujatikizya bubumbo alimwi azintu zyoonse izili mumo?”

Kuti umwi waamba kuti: “Ikuti makani aakuti zintu zyakalengwa buya ngamasimpe, ino nguni wakalenga Mulengi?”

Mulakonzya kwaamba kuti: “Ikutazyiba makani oonse kujatikizya Mulengi tacaambi kuti kunyina Mulengi pe. Mucikozyanyo, ambweni kunyina makani ngomuzyi kujatikizya muntu wakapanga fooni yanu, pele mulasyoma kuti kuli wakaipanga, tee kayi? [Amulindile bwiinguzi.] “Kuli zintu zinji nzyotukonzya kuzyiba kujatikizya Mulengi. Ikuti kamuyandisisya kuzyiba zinji, inga ndakkomana kubandika andinywe nzyondaiya kujatikizya nguwe.”

 Amulibambile

Ibbaibbele lyaamba kuti mweelede kuti “kamulibambilide lyoonse kuliiminina kumuntu uuli woonse uukonzya kumubuzya kaambo kajatikizya bulangizi mbomujisi, pele amucite boobo amoyo mubombe alimwi abulemu kapati.” (1 Petro 3:​15) Aboobo, amubikkile maano twaambo ootu tobilo​—nzyomwaamba alimwi ambomuzyaamba.

 1. Nzyomwaamba. Luyando ndomujisi kuli Leza lulayandika kapati alimwi lulakonzya kumupa nguzu zyakwaamba nzyomuzyi. Pele ikwaambila buyo bamwi mbomumuyanda Leza takuzulide pe kutegwa mubazule bamwi kuti Leza ngonguwe wakalenga zintu zyoonse. Cilakonzya kugwasya kubelesya zikozyanyo kuzwa kuzilenge kutegwa mutondezye ikaambo ncoceelela kusyoma kuti zintu zyakalengwa buya.

 2. Mbomuzyaamba. Amusinizye, pele mutaambi cabukali naa cakunyansya. Bantu balalangilwa kubikkila maano zintu nzyomwaamba ikuti mwaamba cabulemu kujatikizya nzyobasyoma alimwi akutondezya kuti balaangulukide kutobela nzyobayanda.

  “Ndisyoma kuti taciyandiki kubelesya majwi aasampaula naa kulisumpula kuti ujisi luzyibo lunji. Tacikonzyi kugwasya kwaambaula munzila iitatondezyi bulemu kuli bamwi.”​—Elaine.

 Zibelesyo izikonzya kumugwasya kupandulula nzyomusyoma

Kulibambila kwiiminina nzyomusyoma cili mbuli kulibambila kucinca kukonzya kuba kujatikizya mbokutiice

Mukubusi wazina lya Alicia waamba kuti: “Kuti katutalibambilide, inga tuumuna buyo kutegwa tutafwubaazyigwi.” Mbuli mbwaamba Alicia, kulibambila ncintu ciyandika kutegwa tuzwidilile. Jenna waamba kuti, “Inga ndilaanguluka kubandika makani aakulenga ikuti kandijisi cikozyanyo citakatazyi kumvwisya pele ncondakalibambila kabotu kutondezya nzyondisyoma.”

Ino nkuli nkomukonzya kujana zikozyanyo zili boobu? Bakubusi banji bazwidilila akaambo kakubelesya zyakumwaya eezyi:

 • Was Life Created?

 • The Origin of Life​—Five Questions Worth Asking

 • The Wonders of Creation Reveal God’s Glory (vidiyo)

 • Zibalo zyakuti “Sena Cakalengwa Buya?” izili mumagazini ya Sinsimuka! (Amulembe mabala aakuti “sena cakalengwa buya” [kubikkilizya ama quotation marks] mucibeela cakulembela bbala njomuvwuntauzya mu LAIBBULALI YAA INTANETI ya Watchtower.)

 • Amubelesye LAIBBULALI YAA INTANETI ya Watchtower kutegwa muvwuntauzye zinji.

Alimwi mulakonzya kugwasyigwa kwiinda mukulanga-langa zibalo zitobelene izyakamwaigwa izyakuti, “Kulenga naa Kusanduka?”

 1. Cibeela 1: Nkaambo Nzi Ncondisyoma Muli Leza?

 2. Cibeela 2: Nkaambo Nzi Ncomweelede Kwaadooneka Makani Aakusanduka?

 3. Cibeela 3: Nkaambo Nzi Ncomweelede Kusyoma Mukulenga?

Muzeezo: Amusale zikozyanyo izimupa kusyoma. Zikozyanyo eezyo tazikamukatazyi kuziyeeya, alimwi muyakwaamba kujatikizya nzizyo calusinizyo. Amusole kucita zitondezyo kujatikizya mbomuyoopandulula nzyomusyoma.