• :-) Kuti naa kutuma tugwalo afooni kwabelesyegwa kabotu, kulakonzya kugwasya kuzyiba mbobabede beenzyinyoko.

  • :-( Kuti naa tiikwabelesyegwa kabotu, kulakonzya kunyonganya zilongwe zyanu​—alimwi ampuwo yanu.

 Muntu ngomutumina tugwalo afooni

Bakubusi banji bayeeya kuti tacikonzyeki kubandika abamwi kakunyina kutuma tugwalo afooni. Kutuma tugwalo afooni kupa kuti muzyibe mbobapona bantu boonse ibajisi manamba aali mufooni yanu​—ccita kuti bazyali banu bamukasya.

“Bataata tabayandi kuti mebo amucizyi wangu katubandika abasankwa afooni. Kuti naa tuyanda kubandika, tweelede kubelesya fooni yantambo, muŋanda yakwiizizya, alimwi kweelede kuti kakuli bantu baliko.”​—Lenore.

Ncomweelede kuzyiba: Kuti kamupa namba yanu yafooni kumuntu uuliwoonse, muyoonjila mupenzi.

“Kuti kamutabikkili maano kujatikizya bantu baizyi namba yanu, mulalangilwa kutambula tugwalo naa zifwanikiso nzyomutayandi.”​—Scott.

“Kuti ciindi aciindi kamutuma tugwalo kumuntu ngomwiindene zizo, cakufwambaana mulatalika kumuyanda muntu ooyo.”​—Steven.

Ibbaibbele lyaamba kuti: Muntu uucenjede, abona mapenzi, ulayuba.” (Tusimpi 22:⁠3) Kwiinda mukubweza ntaamu zigwasya, mulakonzya kulikwabilila kumapenzi.

Makani aakacitika ncobeni: Mebo amusankwa umwi twakali balongwe, alimwi twakali kutuminana tugwalo afooni ziindi zinji. Ndakali kuyeeya kuti twakali kumvwana buyo. Tiindakayeeya kuti lyakali penzi kusikila ciindi naakandaambila kuti wakali kundiyanda. Ndayeeya izyakacitika musyule, ndabona kuti tiindakeelede kuzyibilana anguwe​—alimwi akumutumina tugwalo​ziindi zinji mbuli mbundakali kucita.”​—Melinda.

Amuyeeye kaambo aaka: Ino muyeeya kuti cilongwe ca Melinda amusankwa ooyo cakali kunoojatikizyigwa buti ciindi musankwa ooyu naakaliyubununa mbwabede?

Amulembulule kaambo aaka! Ncinzi ciindene ncaakeelede kucita Melinda kutegwa walo amusankwa uulya bazumanane kuba balongwe buyo?

 Zyintu nzyomulemba

Tugwalo twaafooni tatukatazyi kutuma​—alimwi tulakondelezya kututambula​—akuti ncuuba-uba kuluba kuti bantu balakonzya kuzipandulula bumbi nzyomwakalemba.

Ncomweelede kuzyiba: Majwi atumwa kwiinda mukutuma kagwalo afooni alakonzya kupandululwa bumbi.

Kwiinda mukutuma tugwalo twaafooni, tokonzyi kuzyiba mbwalimvwa muntu alimwi ajwi lyakwe mbolilimvwisya​—noziba zitondezyo zibelesyegwa mutugwalo izitondezya mbwalimvwa muntu. Cilakonzya kupa kuti bamwi bazimvwe munzila iilubide.”​—Briana.

Ndilibazyi basimbi bakanyonyoona mpuwo yabo alimwi bazizyilwe kubantu bayanda kusobana abasankwa akaambo kazyintu nzyobalemba mutugwalo ntobatumina basankwa.”​—Laura.

Ibbaibbele lyaamba kuti: Moyo wamululami ulayeeya kabotu mbweelede kuvuwa.” (Tusimpi 15:​28) Ino lugwalo oolu lutuyiisya nzi? Kamukabalulula kagwalo kaafooni kamutanatyanka aalembedwe kuti “Send”!

 Ciindi nomweelede kulemba

Kwiinda mukubelesya maano, mulakonzya kulibikkila milawo iijatikizya kulemba tugwalo afooni.

Ncomweelede kuzyiba: Kuti naa tiimwabikkila maano kutugwalo ntomulemba, tugwalo tunoolimvwisya mbuli kuti mujisi nciki calo cikonzya kupa kuti balongwe bamutantamuke muciindi cakumuswena munsi.

Ncuuba-uba kuluba milawo njowakalibikkila kujatikizya kulemba tugwalo twaafooni. Ciindi nondibandika amuntu umwi naa ciindi nondilya, kujanika kuti ndilemba kagwalo afooni.”​—Allison.

Ciletela ntenda kulemba kagwalo afooni kumwi kamweenzya mootokala. Kuti naa mwaleka kulanga nkomuya, mulalangilwa kuba muntenda.”​—Anne.

Ibbaibbele lyaamba kuti: Zintu zyoonse zilijisi ciindi cazyo, . . . ciindi cakuumuna aciindi cakwaamba.” (Mukambausi 3:​1, 7) Eeci cilabeleka akukutuma tugwalo afooni mbubwenya mbocibeleka kukwaambaula!

 Twaambo tukonzya kumugwasya kutegwa kamulemba kabotu tugwalo afooni

Muntu ngomutumina tugwalo afooni

  • ;-) Amutobele malailile aabazyali banu.—Bakolose 3:⁠20.

  • ;-) Kamusala bantu mbomupa namba yanu yafooni. Ciindi nomukaka cabulemu kupa muntu twaambo tumujatikizya​—kubikkilizya anamba yanu yafooni​—mulaba aluzyibo luyoomugwasya mwaakukomena.

  • ;-) Mutaciindizyi kuzyibilana abantu kwiinda mukutuma tugwalo tupa muzeezo wakuti mulamuyanda muntu ooyo. Kuti naa mwatalika kumuyanda muntu ooyo, ciyoomupa buyo kutyompwa akujana mapenzi.

Ndijisi mpuwo mbotu kubazyali bangu kujatikizya mbondibelesya fooni yangu yakumaanza, aboobo balandisyoma kuti ndisala cabusongo kujatikizya manamba aabantu ngondibikka mufooni yangu.”​—Briana.

Zyintu nzyomulemba

  • ;-) Kamutanatalika kulemba kagwalo afooni, amulibuzye kuti, ‘Sena kutuma kagwalo afooni njenzila mbotu yakubandika mubukkale buli boobu?’ Inga cabota kutuma fooni naa kulindila kutegwa mubandike amuntu ooyo mulomompande.

  • ;-) Mutalembi cintu cilicoonse ncomutakonzyi kwaamba kuti kamuli anguwe muntu ooyo. Sarah uujisi myaka yakuzyalwa iili 23 wakaamba kuti: “Kuti naa taceelede kwaambwa cakupozya, nkokuti taceelede kutumwa kwiinda mukutuma kagwalo kaafooni.

Kuti naa umwi wamutumina zifwanikiso zileta muzeezo wakoonana, amubaambile bazyali banu. Ciyoomukwabilila alimwi bazyali banu banoomusyoma.”​—Sirvan.

Ciindi nomweelede kulemba kagwalo afooni

  • ;-) Amusalile limwi ciindi nomuteelede kubelesya fooni. Musimbi wiitwa kuti Olivia wakaamba kuti: “Tandibwezi fooni yangu yakumaanza ciindi nondilya naa ciindi nondibala. Ndilaizima ciindi nondili kumiswaangano ya Bunakristo kutegwa nditanooilangi.

  • ;-) Kamubabikkila maano bamwi. (Bafilipi 2:⁠4) Mutalembi kagwalo afooni ciindi nomubandika amuntu mulomompande.

“Ndakalibikkila milawo, mbuli yakuti tandeelede kutumina bantu tugwalo afooni ciindi nondili mukabunga kabantu ccita kuti kwayandika kucita boobo. Alimwi tandipi namba yangu kubantu mbonditanazibila.”​—Janelly.