Ncomukonzya kucita

Amusale kabotu balongwe banu. Ikuti beenzinyoko abasicikolonyoko batalika kubandika makani aajatikizya bwaamu, ikwaanjilila kulakonzya kupa kuti mukatazyigwe kweendelezya mizeezo yanu. Kanji-kanji, mulakonzya kuzwa akuusiya mubandi kakunyina kuboneka mbuli kuti mulipa bunaleza calo cikonzya kubapa kuti batalike kumuseka.

Sena inga mwalekela mavailasi kuti anyonganye kkompyuta yanu? Aboobo, nkaambo nzi ncomulekela zyintu zibi kunyonganya mizeezo yanu?

Amuzitantamuke zyakulikondelezya zitali kabotu. Zyakulikondelezya zinji mazuba aano zibambidwe munzila iikonzya kuletela muzeezo wakoonana. Ino Bbaibbele lipa lulayo nzi? “Atulisalazye kuzyintu zyoonse zisofwaazya mubili amuuya, alimwi atulondole kusalala kwesu lyoonse mukuyoowa Leza.” (2 Bakolinto 7:1) Amuzitantamuke zyakulikondelezya zibusya muzeezo wakoonana.

Kamuyeeya eeci: Kulimvwa kuyanda koonana takuli kubi. Leza wakalenga mwaalumi amukaintu kuti kabayandana, akoonana mucikwati. Aboobo kuti mulimvwa kuyandisya koonana, mutayeeyi kuti muli babi naa kuti inga tamukonzyi kulilemeka.

Kaambo keelede kubikkilwa maano: Mulakonzya kusala ncomuyanda kuyeeya. Mulakonzya kunoosalala mumizeezo amubukkale bwanu kuti mwasala kucita oobo!