AMULANGE

(Bahebrayo 10:24, 25)

 1. 1. Ciindi notukulwaizyanya

  kubelekela Jehova,

  Citupa kuba aluyando,

  luumuno, lukamantano.

  Luyando lulaakati kesu

  Lutugwasya kuliyumya.

  Mbungano mayubilo eesu,

  Mbusena ibwakuliiba.

 2. 2. Jwi lyaambwa aciindi ceelede

  ndibotu kuliswiilila!

  Tumvwa majwi aawumbulizya

  kubeenzuma batuyanda.

  Ncibotu kubelekelaamwi

  a Banakristoma boonse!

  Ncotuyanda nkuyumizyanya;

  Kugwasyanya mumapenzi.

 3. 3. Mbotubwene kuti buzuba

  bwa Leza lino bwaswena,

  Tweelede kuswaangana lyoonse

  kutegwa tweende anguwe.

  Lyoonse tubelekele aamwi

  abantu bakomba Leza.

  Eelyo atukulwaizyanye

  Tusyomeke kuli Leza.