AMULANGE

(Bahebrayo 6:1)

 1. 1. Sumpuka, sumpuka mane usime!

  Komwaya kasimpe kutegwa boonse bamvwe.

  Sola kusumpula mulimo wako;

  Leza akulongezye.

  Boonse inga baubeleka

  Mulimo ngwaakacita Jesu.

  Kosyoma Leza kuti akugwasye

  Kusumpula kasimpe.

 2. 2. Sumpuka, sumpuka, kokambauka!

  Makani mabotu tola kubantu boonse.

  Boola utembaule Mwami Leza;

  Kambauka mumaanda.

  Babi nobatusampaula,

  Tutatyompwi katubaambila

  Ikuti Bwami bwa Leza bwaswena

  Kasimpe katumwaya.

 3.  3. Sumpuka, sumpuka, kopilukila,

  Yungizya luzyibo,

  wakomena mulimo.

  Muuya uusalala ukusolwede.

  Kkomana mumulimo.

  Koyanda mbokambaukila.

  Kobaswaya akubayiisya.

  Bagwasye kuti lyoonse basumpuke,

  Bayume mukasimpe.

(Alimwi amubone Flp. 1:27; 3:16; Heb. 10:39.)