AMULANGE

(Matayo 13:1-23)

 1. 1. Tupona ciindi litebulwa

  Eeci ncoolwe citaambiki.

  Zisyango zyabizwa mumyuunda,

  Atugwasye kutebula.

  Jesu ulatusololela,

  Watupa icitondezyo.

  Eeci ncoolwe citaliboteli

  Cakutola ilubazu.

 2. 2. Kuyanda Leza abeenzuma

  Kutupa kuba basungu.

  Kukambauka akuyiisya,

  Imamanino aswena.

  Lukkomano lwesu ndupati,

  Ncipego ncaatupa Leza.

  Tuliyumye mumulimo ooyu

  Leza uyootulongezya.