AMULANGE

(Tusimpi 27:11)

 1. 1. Leza twalyaaba kucita

  Mulimo ngowakatupa.

  Oobo aswebo tuyoopa

  Moyo wako kukkomana.

 2. 2. Muzike ngowakatupa,

  Waamba zyabupati bwako.

  Ulatusanina lyoonse,

  Tucite kuyanda kwako.

 3. 3. Kotupa imuuya wako,

  Kuti swe katusyomeka.

  Tukutembaule lyoonse.

  Tukukkomanisye lyoonse.