AMULANGE

(Baefeso 6:18)

 1. 1. Taata Mwami wesu wakujulu,

  Zina lyako alilemekwe lyoonse.

  Ulacita zyoonse nzyoyanda.

  Twalomba Bwami bwako buboole.

  Tunoolindila lyoonse,

  Izilongezyo zyako.

 2. 2. O Mwami wesu swe twakulumba,

  Kuzipego izizwa kulinduwe.

  Watupa ibuumi amaano,

  Watupa busongo aluzyibo.

  Lyoonse tulakulumba

  Akukutembaula.

 3. 3. Munyika iino kuli mapenzi.

  Pele swebo tusyoma nduwe Taata.

  Nduwe uukonzya kutugwasya.

  Kotupa nguzu zyakuliyumya.

  Akaka kotugwasya,

  Kucita ncotwakonka.