AMULANGE

(Tusimpi 4:23)

 1. 1. Atukwabilile moyo;

  Kukucita zibi.

  Leza ulabona zintu

  Izili mumoyo.

  Zimwi ziindi moyo mubi,

  Inga watusowa.

  Tubelesye maano eesu

  Kuti tutaleyi.

 2. 2. Atwaambe zili mumoyo

  Ciindi notukomba.

  Lyoonse swebo tulalumba,

  Akumutembula.

  Zintu Leza nzyatuyiisya,

  Tuzicite lyoonse.

  Ikuti katusyomeka,

  Uyakukkomana.

 3. 3. Atukwabilile moyo,

  Kukuyeeya zibi.

  Ijwi lya Leza litupa

  Kuyuma kapati.

  Jehova ulabayanda

  Bantu basyomeka.

  Unooli mulongwe wesu

  Mane kutamani.