AMULANGE

(Kulonga 32:26)

 1. 1. Kuli notwakanyongene myoyo,

  Kuba mubukombi bwakubeja;

  Pesi twakakkomana kapati

  Kumvwa Bwami bwa Leza.

  (KKOLASI)

  Kosala Jehova; Akubotele.

  Takooyookusiya; Enda anguwe.

  Koamba mulumbe Iwaluumuno.

  Bulelo bwa Kristo Tabukamani.

 2. 2. Tuli kulubazu lwa Jehova,

  Kwaambilizya makani aa Bwami.

  Lino nciindi cakulisalila,

  Kusala Leza wesu.

  (KKOLASI)

  Kosala Jehova; Akubotele.

  Takooyookusiya; Enda anguwe.

  Koamba mulumbe Iwaluumuno.

  Bulelo bwa Kristo Tabukamani.

 3. 3. Tatuyoowi Saatani nzyacita.

  Nkaambo swebo tusyoma Jehova.

  Nokuba kuti tuli basyoonto,

  Nguzu zyesu ngu Leza.

  (KKOLASI)

  Kosala Jehova; Akubotele.

  Takooyookusiya; Enda anguwe.

  Koamba mulumbe Iwaluumuno.

  Bulelo bwa Kristo Tabukamani.