AMULANGE

(Mika 6:8)

 1. 1. Kamweenda cakulibombya;

  Mutondezye luyando.

  Mukakatile kuli Jehova,

  Amupe nguzu zyakwe.

  Amulijatisye Jwi lyakwe;

  Kuti mutaleyi.

  Naa mwamumvwida Jehova

  Uyoomusololela.

 2. 2. Kamweenda cakusalala;

  Muyeeye zisalala.

  Naavwula buti masunko aanu,

  Uyakumupa nguzu.

  Zintu zyoonse zitembaulwa,

  Zintu zyamasimpe,

  Kamuziyeeyesya lyoonse,

  Leza unoolaandinywe.

 3. 3. Kamweenda kamukkomene;

  Leza Mulongwe wanu.

  Kamulumba zipego nzyamupa

  Nkaambo tazikamani.

  Kamukondwa mumoyo lyoonse;

  Mwiimbe cakukondwa.

  Kutegwa boonse bazyibe,

  Kuti muli ba Leza.