AMULANGE

(Matayo 24:13)

 1. 1. Jwi lya Leza anzyolyaamba

  Zipa kuliyumya.

  Zyoonse zintu nzyomwaiya

  Masimpe zililuzi.

  Kamuyuma mulusyomo,

  Muyeeye mamanino.

  Kamwiima nji musyomeke;

  Masunko amubotye.

 2. 2. Mutaluleki luyando

  Ilwakusaanguna.

  Mumapenzi aali woonse,

  Kamuliyumya lyoonse.

  Mumasunko aali woonse,

  Tamweelede kuyoowa.

  Jehova uyoomuvwuna,

  Lyoonse unoolaandinywe.

 3.  3. Aabo baliyumya lyoonse

  Mbabayoofwutulwa.

  Mazinaabo anooliko

  Mubbuku ilyabuumi.

  Aboobo kamuliyumya;

  Kutegwa mulondoke.

  Jehova unoomuyanda;

  Munookkomene lyoonse.