AMULANGE

(1 Bakorinto 15:58)

 1. 1. Ibantu balapenga kapati.

  Balayoowa ziboola kumbele.

  Tutazungaani katusyomeka;

  Tubelekele Leza.

  (KKOLASI)

  Toonse tuzyandamane;

  Akutaba banyika.

  Tusyomeke lyoonse;

  Tukajane buumi.

 2. 2. Masunko avwulisya munyika.

  Pele cilakonzyeka kwaazunda.

  Kucita ziluzi kuyootupa

  Kuti tutazungaani.

  (KKOLASI)

  Toonse tuzyandamane;

  Akutaba banyika.

  Tusyomeke lyoonse;

  Tukajane buumi.

 3. 3. Toonse tumubelekele Leza

  Akumukomba camoyo woonse.

  Twaambilizye makani mabotu.

  Mamanino aswena.

  (KKOLASI)

  Toonse tuzyandamane;

  Akutaba banyika.

  Tusyomeke lyoonse;

  Tukajane buumi.

(Alimwi amubone Lk. 21:9; 1Pet. 4:7.)