AMULANGE

(1 Johane 4:7, 8)

 1. 1. Leza nduyando aboobo

  Wati tweende anguwe.

  Luyando luyakutupa,

  Ikuba alubomba.

  Oobu mboikkalwa nyika;

  Mbobuumi mbotuyanda.

  Luyando lwa Bunakristo;

  Boonse bayoolubona.

 2. 2. Kuyanda Leza kuyoopa

  Kuti tuyande bamwi.

  Kuti twaba mumapenzi;

  Uyakutupa nguzu.

  Luyando lulasalala;

  Talukwe imunyono.

  Lulaliyumya muzintu;

  Tubayande bakwesu.

 3. 3. Mutalekeli bukali

  Kuti bumweendelezye.

  Amusyome Leza nkaambo

  Nguuyoomusololela.

  Leza uyakumuyiisya

  Kuyanda bantu boonse.

  Atubayande beenzuma

  Mbuli mbwacita Leza.