AMULANGE

(Milimo 17:7)

 1. 1. Leza ulasamausya kapati.

  Ulabalanganya ibantu boonse.

  Ulabapa boonse

  imvwula azuba;

  Watupa zyakulya twakondwa.

  Notufwida luse ibapengede,

  Swebo tutobela mbwacita Leza.

  Taateesu Jehova

  uyootulumbula

  Akaambo kaluzyalo lwesu.

 2. 2. Tatuzyi bubotu bukonzya kuba

  Ciindi notugwasya ibapengede.

  Naba kuti mbeenzu,

  tubasamausye

  Tubaabile nzyobayandika.

  Tubatambe mbwaakacita Lidiya.

  Baboola kwesu tubakatalusye.

  Taateesu kujulu

  ulibazyi boonse,

  Batondezya luzyalo oolu.