Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Nyimbo Zimbi

Amukkomane kuswiilila nyimbo zitondezya mbotulumba lukono lwesu lwakumuuya.

Ndinooli Mweenzinyoko Lyoonse

Muziindi zyamapenzi, balongwe beni-beni balakonzya kutugwasya.

Tuli Bantu Bomwe Buyo

Nokuba kuti tupona munyika mbyaabi, tujisi mukwasyi uukamantene alimwi waluumuno.

Kondipa Busicamba

Jehova ulakonzya kutupa busicamba kutegwa tuzunde masunko aali woonse ngotukonzya kujana.

Busena Ibuyoopa Kuti Utembaulwe

Tulaacoolwe cakwaaba busena ibuyoopa kuti zina lyakwe lipati litembaulwe.