Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Mavidiyo Aantalisyo Aamabbuku Aamu Bbaibbele

Twaambo mubufwaafwi kujatikizya bbuku lyamu Bbaibbele.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Ezara

Jehova wakazuzikizya zisyomezyo zyakwe zyakwaangulula bantu bakwe mubuzike ku Babuloni alimwi akubukulusya bukombi bwakasimpe mu Jerusalemu.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Nehemiya

Bbuku lyamu Bbaibbele lya Nehemiya lijisi ziiyo ziyandika kapati kubakombi bakasimpe boonse bamazuba aano.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Esita

Zintu zyakacitika muciindi ca Esita zilayumya lusyomo lwanu munguzu nzyajisi Jehova Leza mazuba aano zyakugwasya bantu bakwe kuliyumya mumasunko.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Jobu

Boonse ibamuyanda Jehova bayoosunkwa. Cibalo ca Jobu citupa lusyomo lwakuti tulakonzya kuzumanana kusyomeka akusumpula bweendelezi bwa Jehova.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Intembauzyo

Bbuku lya Intembauzyo lisumpula bweendelezi bwa Jehova, lilabagwasya akubaumbulizya bantu bamuyanda, alimwi lilaamba Bwami mbobuyoocinca nyika.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Tusimpi

Amujane busolozi bwa Leza kujatikizya bukkale buli boonse mubuumi—kutalikila kumakani aamakwebo kusikila kumakani aamukwasyi.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Mukambausi

Mwami Solomoni ulatondezya zintu ziyandika kapati mubuumi alimwi azintu ziteendelani abusongo bwa Leza.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Lwiimbo lwa Solomoni

Luyando lwini-lwini ndwajisi muna Sulamiwe kumweembezi lwaambwa kuti “mabanga-banga aa Ja.” Nkaambo nzi?

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Isaya

Ibbuku lya Isaya lijisi businsimi bukonzya kuyumya lusyomo lwanu muli Jehova mbwali Sikuzuzikizya zisyomezyo alimwi a Leza sikutufwutula.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Jeremiya

Jeremiya wakazumanana kusyomeka mumulimo wakwe nokuba kuti wakajana buyumuyumu. Amubone ziiyo nzyobakonzya kwiiya Banakristo bamazuba aano.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Malilo

Bbuku lya Malilo lyakalembwa amusinsimi Jeremiya, lyaamba makani aabuumba aajatikizya kunyonyoonwa kwa Jerusalemu alimwi litondezya kweempwa mbokusololela kukufwidwa luse a Leza.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Ezekieli

Cakulicesya, Ezekieli wakali kubeleka kufwumbwa mulimo ngwaakapedwe a Leza, tacikwe makani naa muyumu naa pe. Cikozyanyo cakwe cilatugwasya mazuba aano.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Daniele

Daniele abeenzinyina bakazumanana kusyomeka kuli Jehova mubukkale boonse. Cikozyanyo cabo alimwi akuzuzikizyigwa kwabusinsimi zilatugwasya lino, mumazuba aamamanino.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Hosea

Businsimi bwa Hosea bujisi ziiyo ziyandika kapati kulindiswe mazuba aano kujatikizya luse lwa Jehova kuli basizibi ibeempwa alimwi abukombi mbwakkomanina.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Joeli

Musinsimi Joeli wakasinsima kujatikizya buzuba bwa Jehova ibuyoosya alimwi ulaamba ciyandika kutegwa tukafwutuke. Businsimi bwakwe bulayandika cakubindaana lino.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Amosi

Jehova wakamubelesya mwaalumi ooyu uulicesya mumulimo uuyandika kapati. Nziiyo nzi nzyotukonzya kwiiya kucikozyanyo ca Amosi?

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Obadiya

Bbuku lya Obadiya ndelifwaafwi kwiinda, mu Magwalo aa Chihebrayo, naa kuti Cizuminano Cakaindi. Ndibbuku lipa bulangizi alimwi ilyaamba zisyomezyo zyakusumpula Bulelo bwa Jehova.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Jona

Musinsimi ooyu wakatambula lulayo, wakauzuzikizya mulimo wakwe, alimwi wakaiya ciiyo cijatikizya luyando lwa Leza lutamani aluse. Izyakamucitikila Jona zilakonzya kumugwasya.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Mika

Businsimi oobu ibwakasololelwa bulakonzya kuyumya lusyomo lwanu lwakuti Jehova uyanda buyo zintu nzyomukonzya kucita alimwi zikonzya kumugwasya.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Nahumu

Businsimi oobu butupa lusyomo lwakuti Jehova lyoonse ulalizuzikizya jwi lyakwe alimwi akuti ulabaumbulizya boonse ibayandaula luumuno akusyoma Bwami bwakwe.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Habakuku

Tulaalusyomo lwakuti Jehova ulizyi ciindi cibotu alimwi anzila mbotu yakufwutula bantu bakwe.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Zefaniya

Nkaambo nzi ncotuteelede kuyeeya kuti buzuba bwa Jehova bwalubeta tabukasiki?

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Hagai

Businsimi oobu butondezya mbociyandika kubikka bukombi bwakasimpe mubusena bwakusaanguna.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Zekariya

Zilengaano zinji abusinsimi bwakabayumya-yumya bantu ba Leza kaindi. Businsimi mbubwenya oobu bwazumanana kutukulwaizya kusyoma kuti Jehova ulatugwasya.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Malaki

Ndibbuku lyabusinsimi bujatikizya njiisyo zya Leza zitacinci alimwi akwaamba luse aluyando lwakwe. Kuyungizya waawo, businsimi oobu bulaamba aziiyo zikonzya kutugwasya mazuba aano.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Matayo

Amwiiye twaambo twamasimpe kujatikizya bbuku eeli lyamu Bbaibbele, ilyakusaanguna akati kamabbuku aa Makani Mabotu one.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Marko

Bbuku lya Marko ndelifwaafwi kwiinda mabbuku aamakani mabotu one, lilaamba kujatikizya bulelo bwa Jesu mu Bwami bwa Leza.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Luka

Ino makani nzi aalibedelede ngolijisi bbuku lyamakani mabotu aa Luka?

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Johane

Bbuku lya Johane lyaamba luyando ndwaakatondezya Jesu kubantu, cikozyanyo cakwe cakulicesya, abumboni butondezya kuti ngo Mesiya​—Imwami wa Bwami bwa Leza.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Milimo ya Baapostolo

Banakristo bakusaanguna bakabeleka canguzu kugwasya bantu kuba basikwiiya muzisi zyoonse. Bbuku lyamu Bbaibbele lya Milimo lilakonzya kumugwasya kuyungizya busungu alimwi aluyandisisyo mumulimo wakukambauka.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya Baroma

Busolozi buzwa kuli Leza kujatikizya mbwatasalululi alimwi alusyomo muli Jesu mboluyandika.

Makani Aantalisyo Aabbuku lya 1 Bakorinto

Lugwalo lwa Paulo lulabikkilizya alulayo lwakasololelwa amuuya kujatikizya lukamantano, kusalala mukulilemeka, luyando akusyoma mububuke.