Amubone Hezekiya mbwaakayumya lusyomo lwakwe ciindi naakali kukongwa kuzwa kumasi aamwi alimwi akubantu bakwe, ambwaakaba cikozyanyo cibotu mucisi coonse akubantu boonse ibabelekela Jehova mazuba aano.