Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Amusungwaale Kubala Alimwi Akuyiisya​—Tuvidiyo

Kucizyiba kabotu kubala kubuleya alimwi akuyiisya.

Ntalisyo Iikulwaizya

Mbuti mbomukonzya kupa kuti baswiilizi banu babe aaluyandisisyo lwakuswiilila nzyomuyanda kwaamba?

Kukanana Cakulikwaya

Ncinzi ncomweelede kucita kutegwa baswiilizi banu balimvwe kwaanguluka ciindi nomukanana?

Kwiibelesya Kabotu Mibuzyo

Mbuti mbomukonzya kubelesya mibuzyo kugwasya baswiilizi banu kukabona kaambo, kuti bazumanane kuba aluyandisisyo alimwi akukankaizya twaambo tuyandika kapati?

Magwalo Aambwa Aciindi Ceelede

Ino mbuti mbomukonzya kupa kuti baswiilizi banu bagwasyigwe kapati atupango ntomubala mu Bbaibbele?