Mukubusi uuli woonse weelede kulibuzya mubuzyo ooyu uuyandika kapati wakuti, ‘Ino Ncinzi Ncondiyoocita Abuumi Bwangu?’ Amulange-lange mbaakani zyanu ciindi nomweebelela buyumuyumu mbwaakajana Andre, walo wakali kutandaanya tuyuni tobilo. Ncinzi cakazwidilila? Cibeela ciyungizyidwe cavidiyo eeyi cibikkilizya kubuzya-buzya bakubusi bazwa mumasi aambi balo ibatugwasya kubona nzila mbotu mubuumi.