Amweezyeezye kuti mwaunka kuyooswaya kucisi cimbi ciindi cakusaanguna. Okuya mwaakujana zintu nzyomutazyibide mbuli zyakulya, zilengwa, bantu, alimwi amali aabelesyegwa ooko. Masimpe, mulakonzya kunyongana.

Mulakonzya kulimvwa mbubwenya oobu nomubala Bbaibbele ciindi cakusaanguna. Cili mbuli kuti munjila munyika yakaindi iilibonya kuba yeenzu kulindinywe. Okuya mwajana bantu bategwa ba Filisti, zilengwa zyeenzu zyakuzapaula zisani zyabo, naa kwiiya kulya cakulya citegwa mana alimwi akwiiya kubelesya mali aansiliva aategwa madirakima. (Kulonga 16:31; Joshua 13:2; 2 Samuele 3:31; Luka 15:9) Zyoonse eezyi zilakonzya kunyonganya. Kuti mwaunka kucisi cimbi, sena inga tiimwamulumba muntu uukonzya kumupandulwida zintu mbozibede ooko?

LUGWASYO ILWAKALIKO KAINDI

Kuzwa ciindi malembe aasalala naakalembwa mumwaanda wamyaka wa 16 B.C E., bantu bagwasyigwa kuti bacikonzye kwaamvwisya. Mucikozyanyo, Musa, musololi wakusaanguna wabana Israyeli, “wakabapandulwida” icakalembedwe.—Deuteronomo 1:5.

Nokwakainda myaanda yamyaka iili 10, bamayi bacibwene kuyiisya Magwalo bakaciliko. Mu 455 B.C.E., nkamu mpati yaba Juda, kubikkilizya abana, bakalibungene mubbuwa lyabuleya mu Jerusalemu. Basikuyiisya Bbaibbele bakaliko ‘kababala cakupozya kuzwa mubbuku [lisalala].’ Pele kuli acimbi ncobakacita. “Bakabagwasya bantu kumvwisya cakali kubalwa.”—Nehemiya 8:1-8.

Nokwakainda myaanda yamyaka yosanwe, Jesu Kristo awalo wakaubeleka mulimo nguwena ooyu wakuyiisya. Mane buya, bantu banji bakamuzyi kuti mwiiyi. (Johane 13:13) Wakali kuyiisya nkamu zipati zyabantu, naa muntu aumwi kumugama. Aciindi cimwi, wakabandika kunkamu mpati, kaamba Mulumbe waa Cilundu uuzyibidwe kapati, mpoonya “makamu aabantu akagambwa kapati ambwaakali kuyiisya.” (Matayo 5:1, 2; 7:28) Mu 33 C.E., Jesu wakabandika abasikwiiya bakwe bobilo ciindi nobakali kuyabweenda munzila iyakali kuya kumunzi wakali afwaafwi a Jerusalemu, ‘kabapandulwida Magwalo.’—Luka 24:13-15, 27, 32.

Abalo basikwiiya ba Jesu bakali bamayi ba Jwi lya Leza. Aciindi cimwi, muntu uumwi uulemekwa waku Etiyopiya wakali kubala cibalo cimwi camu Magwalo. Sikwiiya umwi wazina lya Filipo wakasika kulinguwe akumubuzya kuti: “Sena mubwini ulicizyi eeco ncobala?” Muna Etiyopiya wakati: “Mubwini mbuti mbondinga ndacizyiba ikuti kakunyina uundipandulwida?” Aboobo Filipo wakamupandulwida ncocakali kwaamba cibalo.—Milimo 8:27-35.

LUGWASYO LULIKO MAZUBA AANO

Mbubwenya mbuli basikuyiisya Bbaibbele bakaindi, mazuba aano Bakamboni ba Jehova bajisi mulimo wakuyiisya makani aamu Bbaibbele muzisi zili 239 nyika yoonse mbwiizulwa. (Matayo 28:19, 20) Nsondo ansondo, balagwasya bantu bainda ku 9 miliyoni kwiiya Bbaibbele. Bunji bwabaabo mbobayiisya bazwa mumikwasyi iitali ya Bunakristo. Ziiyo eezyi tazibbadelelwi pe alimwi zilakonzya kucitilwa aŋanda yasikwiiya naa abusena bumbi mbwanga wayanda sikwiiya. Bamwi balaiya kwiinda mukubelesya fooni naa kkompyuta.

Mwalombwa kubandika a Kamboni wa Jehova uuli woonse kujatikizya mbomukonzya kugwasyigwa abubambe oobu. Muyakuzyiba kuti Ibbaibbele, ibbuku lilibonya mbuli kuti lilakatazya kumvwa, ndibbuku ligwasya “mukuyiisya, mukusinsa, mukululamika zintu, mukulaya cabululami,” kutegwa mweelele ‘ncobeni, kamulibambilide cakumaninina kubeleka mulimo mubotu uuli woonse.’—2 Timoteyo 3:16, 17.