Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

NGAZI YAMULINDIZI December 2015 | Mulakonzya Kumvwa Ncolyaamba Bbaibbele

Sena kuli nomwakalibuzyide kuti, ‘Nkaambo nzi Bbaibbele ncolikatazya kumvwa?’

MAKANI AAYEEME AMUTWE UULI ACIVWUMBYO

Ikaambo Ncomweelede Kumvwa Ncolyaamba Bbaibbele

Bantu banji balalilemeka bbuku eeli lisetekene pele tabazyi mbolikonzya kubagwasya.

MAKANI AAYEEME AMUTWE UULI ACIVWUMBYO

Ibbuku Ndyotweelede Kumvwa Ncolyaamba

Twaambo tone tusinizya kuti Bbaibbele lyakalembelwa kuti bantu boonse kabamvwa ncolyaamba.

MAKANI AAYEEME AMUTWE UULI ACIVWUMBYO

Mbomukonzya Kugwasyigwa Kumvwa Ncolyaamba Bbaibbele

Ikuti naa Bbaibbele lyakalembwa munzila iilimvwisya, nkaambo nzi ncomuyandika kugwasyigwa kutegwa mumvwe ncolyaamba?

Kuupaupa Ameso! Sena Kuli Nokuyoomana?

Sena kuupaupa ameso kwamupa kuleka mapolitikisi, bukombi, naa makwebo?

Sena Mulizyi?

Lya Pentekoste 33 C.E, sena masimpe kuti ba Juda ibakaliko ‘bakazwa muzisi zyoonse zyaanyika’ kuya ku Jerusalemu? Ino zyuulu-zyuulu zyabantu ibakali kuunka ku Jerusalemu kumapobwe aaba Juda bakali kukkala kuli?

Sena Petro Ngowakali Paapa Wakusaanguna?

Ino Jesu wakali kupandulula nzi naakaamba kuti: “Nduwe Petro, aboobo amwala ooyu mpondiyooyakila mbungano yangu”?

BASIKUBALA BALABUZYA

Ncinzi Cilubide Kujatikizya Zilengwa zya Kkilisimasi?

Nokuba kuti zilengwa zya Kkilisimasi zyakatalisyigwa abantu batakombi Leza, sena eeci ceelede kupa muntu kuleka kuzicita?

Mibuzyo Yamu Bbaibbele Yaingulwa

Nkaambo Nzi Leza Ncabakkomanina Aabo Bayanda Kasimpe?

Zibalo Azimwi Izili a Intaneti

Sena Sayaansi Ileendelana a Bbaibbele?

Sena kuli twaambo twasayaansi itutaluzi mu Bbaibbele?