Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

NGAZI YAMULINDIZI November 2015 | Ino Leza Ulimvwa Buti Kujatikizya Nkondo?

Bwiinguzi bwamu Bbaibbele bulakonzya kumugambya.

MAKANI AAYEEME AMUTWE UULI ACIVWUMBYO

Ino Leza Ulimvwa Buti Kujatikizya Nkondo?

Kaindi, Leza wakaambila bantu bakwe kulwana nkondo. Mukuya kwaciindi, Jesu wakayiisya bantu kuyanda basinkondonyina. Ino ncinzi cakacinca?

MAKANI AAYEEME AMUTWE UULI ACIVWUMBYO

Leza Mbwaakali Kulimvwa Kujatikizya Nkondo Mumazuba Aakaindi

Twaambo totatwe itwakali kupa kuti nkondo nzyaakali kuzumizya Leza ziindane ankondo zimbi.

MAKANI AAYEEME AMUTWE UULI ACIVWUMBYO

Leza Mbwaakali Kulimvwa Kujatikizya Nkondo Mumwaanda Wamyaka Wakusaanguna

Nokuba kuti Leza tanacinca mbwalimvwa kujatikizya nkondo, kuli cintu cimwi cakacitika icakatondezya kuti zintu zyacinca.

MAKANI AAYEEME AMUTWE UULI ACIVWUMBYO

Leza Mbwalimvwa Kujatikizya Nkondo Mazuba Aano

Lino-lino Leza uyooleta nkondo iiyoomanizya nkondo zyoonse.

Sena Mulizyi?

Nkaambo nzi Josefa ncaakagelela masusu amalezu katanaunka kuyoobonana a Farao? Bbaibbele nolyaamba kuti bausyi Timoteyo bakali ba “Giriki,” sena eeci caamba kuti bakali kuzwa kucisi ca Greece?

IBBAIBBELE LILAKONZYA KUBACINCA BANTU

Ndakali Kuyeeya Kuti Ndakali Kupona Buumi Bukkomanisya

Ba Pawel Pyzara bakali basinkondo, kubelesya misamu iikola, alimwi adigili yakwiiya mulawo—zyoonse kuzicitila aciindi comwe. Bakacinca ciindi nobakabusya nkondo yakulwana abaalumi bali lusele.

AMWIIYE LUSYOMO LWABO

“Mwanaangu Uuyandwa Alimwi Uusyomeka mu Mwami”

Ino ncinzi cakagwasya Timoteyo kumana nsoni akuba mulangizi Munakristo uulibedelede?

Mibuzyo Yamu Bbaibbele Yaingulwa

Ikuti naa bafwide bayoobusyigwa, ino bayookkala kuli?

Zibalo Azimwi Izili a Intaneti

Ino Nkondo ya Amagedoni Ninzi?

Ibbala lyakuti Amagedoni lijanwa buyo ciindi comwe mu Bbaibbele, pele inkondo njoyiiminina ilabandikwa mu Magwalo oonse.