Leza ututamba kuti tube acilongwe anguwe.

Balongwe balabandika kutegwa bayumye cilongwe cabo. Mbubwenya buyo, Leza ututamba kuti katubandika anguwe, kujula nzila yakuba acilongwe cibotu. Waamba kuti: “Muyoondiita alimwi muyooboola akupaila kulindime, eelyo ndiyoomuswiilila.” (Jeremiya 29:12) Mwanoobandika a Leza, ‘muyooswena kulinguwe, awalo uyooswena kulindinywe.’ (Jakobo 4:8) Ibbaibbele litusyomezya kuti: “Jehova ulaafwaafwi abaabo boonse bamwiita.” (Intembauzyo 145:18) Ikuti katupaila kulinguwe lyoonse, cilongwe cesu anguwe ciyooyuma kapati.

“Jehova ulaafwaafwi abaabo boonse bamwiita.”—Intembauzyo 145:18

Leza uyanda kumugwasya.

Jesu wakaamba kuti: “Nguni akati kanu uukonzya kupa mwanaakwe bbwe ikuti walomba cinkwa? Naa uukonzya kumupa nzoka ikuti walomba nswi? Aboobo ikuti nywebo . . . mulicizyi kubapa zipego zibotu bana banu, nkokuti Uso uuli kujulu uyakwiinda kupa zintu zibotu kulibaabo ibamulomba!” (Matayo 7:9-11) Inzya Leza umutamba kuti kamupaila nkaambo “ulamubikkila maano” alimwi uyanda kumugwasya. (1 Petro 5:7) Mane buya ulamutamba kuti mumwaambile mapenzi aanu. Ibbaibbele litwaambila kuti: “Mutalibiliki acintu nociba comwe, pele muzintu zyoonse, kwiinda mumupailo akukombelezya antoomwe akulumba, amumuzyibye Leza nzyomulomba.”—Bafilipi 4:6.

Bantu bayandika kusololelwa a Leza.

Basyaazibwene mumakani aajatikizya mbobabede bantu bakaamba kuti mamiliyoni aabantu balimvwa kuti bayandika kupaila. Nobaba bantu bamwi batasyomi kuti Leza nkwali abalo mbobalimvwa oobo. * Eeci cisinizya kaambo kamasimpe kakuti bantu bakalengwa kabajisi luyandisisyo lwakusololelwa a Leza. Jesu wakaamba kuti: “Balikkomene aabo bazyi kuti bayandika kusololelwa a Leza.” (Matayo 5:3) Inzila imwi mbotukonzya kuzuzikizya luyandisisyo oolu, nkwiinda mukubandika a Leza lyoonse.

Ikuti twakuzumina kutamba kwa Leza kwakuti katupaila kulinguwe, ino mbubotu nzi mbotukonzya kujana?

^ par. 8 Buvwuntauzi mbobakacita ba Pew Research Center mu 2012 butondezya kuti 11 pesenti yabantu batasyomi kuti Leza nkwali ibakkala ku United States balapaila ciindi comwe amwezi.