Ino nkaambo nzi ncokuli businsimi mu Bbaibbele?

Nkaambo Nzi Bbaibbele Ncolyaamba Kujatikizya Zintu Zicitika Mazuba Aano?—Luka 21:10, 11.

Kuli businsimi bunji bujanika mu Bbaibbele. Kunyina muntu uukonzya kwaambila limwi iziyoocitika kumbele. Aboobo, kuzuzikizyigwa kwabusinsimi bwamu Bbaibbele kupa bumboni businizyide bwakuti Bbaibbele ndi Jwi lya Leza.—Amubale Joshua 23:14; 2 Petro 1:20, 21.

Businsimi bwamu Bbaibbele ibwakazuzikizyigwa kale butupa kaambo kakusyoma muli Leza. (Bahebrayo 11:1) Alimwi butupa kuba alusyomo lwakuti zisyomezyo zya Leza zyakumbele ziyoozuzikizyigwa ncobeni. Aboobo, businsimi bwamu Bbaibbele butupa bulangizi businizyide.—Amubale Intembauzyo 37:29; Baroma 15:4.

Ino businsimi bwamu Bbaibbele butugwasya buti?

Businsimi bumwi bucenjezya babelesi ba Leza kubweza ntaamu. Mucikozyanyo, ciindi Banakristo bamumwaanda wamyaka wakusaanguna nobakabona businsimi bumwi kabuzuzikizyigwa, bakazwa mu Jerusalemu. Mukuya kwaciindi, ciindi munzi nowakanyonyoonwa akaambo kakuti bantu banji ibakali kukkala mumo bakamukaka Jesu, Banakristo bakali kubusena bukwabilidwe.—Amubale Luka 21:20-22.

Mazuba aano, businsimi ibwakazuzikizyigwa butondezya kuti Bwami bwa Leza ino-ino buyakwaamanizya mami alimwi amfwulumende zyabantu. (Daniele 2:44; Luka 21:31) Aboobo cilayandika kapati kuti umwi aumwi abweze ntaamu lino kutegwa akkomaninwe a Mwami, Jesu Kristo, iwakasalwa a Leza.—Amubale Luka 21:34-36.