Ino inga mwaba buti muzyali uuli kabotu?

Sena Mulabayiisya Bana Banu Kumuyanda Leza?

Muŋanda mwalo bazyali mobamvwana alimwi akulemekana, mbusena bubotu kapati bupa kuti mwana akomene kabotu. (Bakolose 3:14, 19) Bazyali ibali kabotu balabayanda bana babo alimwi akubalumbaizya mbubwenya mbuli Jehova Leza mbwaakamulumbaizya Mwanaakwe.—Amubale Matayo 3:17.

Taateesu wakujulu ulaiswiilila mipailo yababelesi bakwe, alimwi ulabikkila maano mbobalimvwa. Bazyali beelede kumwiiya Leza alimwi beelede kubaswiilila bana babo ciindi nobaambaula. (Jakobo 1:19) Beelede kuzyiba mbobalimvwa bana babo kubikkilizya aciindi nobatongooka.—Amubale Myeelwe 11:11, 15.

Mbuti mbomukonzya kukomezya bana babikkila maano?

Mbomuli bazyali, mulijisi nguzu zyakubikka milawo. (Baefeso 6:1) Amwiiye kucikozyanyo ca Leza. Ulatondezya luyando ndwajisi kubana bakwe kwiinda mukubaambila milawo eeyo cakusalazya alimwi amapenzi aakonzya kubacitikila ikuti naa tiibaitobela. (Matalikilo 3:3) Pele muciindi cakusinikizya bantu kuti baitobele, ulabayiisya mbobakonzya kugwasyigwa akaambo kakucita ciluzi.—Amubale Isaya 48:18, 19.

Aibe mbaakani yanu yakugwasya bana banu kuti bamuyande Leza. Mwacita boobo, bayoocikonzya kusala cabusongo noliba leelyo nomutali limwi. Mbubwenya mbuli Leza mbwayiisya kwiinda mukupa cikozyanyo, andinywe amubayiisye bana banu kwiinda mucikozyanyo canu.—Amubale Deuteronomo 6:5-7; Baefeso 4:32; 5:1.