• Ino buumi bujisi mpindu nzi?

  • Nkaambo nzi bantu ncobapenga akufwa?

  • Ino mbulangizi nzi buliko bwakumbele?

  • Sena Leza ulandibikkila maano?

Sena kuli nomwakalibuzyide kale mibuzyo iili boobu? Ikuti kacili boobo, tamuli nyolikke pe. Nyika yoonse mbwiizulwa, bantu balayeeya kujatikizya mibuzyo iiyandika kapati mubuumi. Sena inga mwabujana bwiinguzi?

Mamiliyoni aabantu inga baamba kuti, “Inzya!” Nkaambo nzi? Nkaambo kakuti babujana bwiinguzi bukkazika moyo mu Bbaibbele. Sena mulayanda kuzyiba ncolyaamba Bbaibbele? Kuti naa mboobo, nkokuti mulakonzya kugwasyigwa abubambe bwaciiyo ca Bbaibbele ibucitwa a Bakamboni ba Jehova. *

Masimpe, caboola kumakani aakwiiya Bbaibbele, bantu bamwi baamba kuti: “Ndijisi bubi.” “Bbaibbele lilakatazya kumvwa.” “Ndili bbaatidwe.” Pele bamwi tabaziboni boobo zintu. Balazumina kwiiya ncolyaamba Bbaibbele. Amulange-lange zikozyanyo zisyoonto buyo:

  • “Ndakali kuunka kucikombelo ca Katolika aca Protestanti, kutempele lyaba Sikh, alimwi acikombelo caci Budda, alimwi ndakaiya makani aamba zyabukombi kucikolo cayunivesiti. Nokuba boobo, bunji bwamibuzyo njondakajisi kujatikizya Leza tiiyakaingulwa pe. Mpoonya umwi wa Bakamboni ba Jehova wakandiswaya kuŋanda yangu. Ndakakkomana kapati akaambo kabwiinguzi bwakwe ibwakazwa mu Bbaibbele, aboobo ndakazumina ciiyo ca Bbaibbele.”—Ba Gill, baku England.

  • “Ndakajisi mibuzyo minji kujatikizya buumi, pele bwiinguzi mbobakali kupa basololi bakucikombelo cesu tiibwakali kundikkazika moyo pe. Pele umwi wa Bakamboni ba Jehova wakayiingula mibuzyo yangu yoonse kwiinda mukubelesya Bbaibbele. Naakandibuzya naa inga ndayanda kwiiya zinji, ndakazumina cakutawayawaya.”—Ba Koffi, baku Benin.

  • “Ndakali kuyandisisya kuzyiba ciimo cabantu bafwide. Ndakali kusyoma kuti bafwide balakonzya kubacisa baumi, pele ndakali kuyanda kuzyiba ncolyaamba Bbaibbele. Aboobo ndakatalika kwiiya Bbaibbele amweenzuma iwakali Kamboni.”—Ba José, baku Brazil.

  • “Ndakasola kulibala Bbaibbele, pele tiindakali kulimvwisya pe. Mpoonya Bakamboni ba Jehova bakandiswaya akundipandulwida kabotu-kabotu businsimi bunji bwamu Bbaibbele. Ndakali kuyanda kubona acimbi ncondikonzya kwiiya.”—Ba Dennize, baku Mexico.

  • “Ndakali kudooneka naa Leza ulandibikkila maano ncobeni. Aboobo, ndakapaila kuli Leza mukamwini Bbaibbele. Buzuba bwakatobela Bakamboni bakasika aŋanda yangu, eelyo ndakazumina ciiyo ca Bbaibbele.”—Ba Anju, baku Nepal.

Izyakuluula eezyi zituyeezya majwi aa Jesu aakuti: “Balikkomene aabo bazyi kuti bayandika kusololelwa a Leza.” (Matayo 5:3) Masimpe, bantu bakalengwa kabajisi luyandisisyo lwakwiiya jwi lya Leza. Leza alikke nguukonzya kuzuzikizya luyandisisyo oolo, alimwi ulacita oobo kwiinda mu Jwi lyakwe Bbaibbele.

Aboobo, ino ciiyo ca Bbaibbele cijatikizya nzi? Ino inga camugwasya buti? Mibuzyo eeyi ilaingulwa mucibalo citobela.

^ par. 8 Jehova ndezina lya Leza kweelana ambolyaamba Bbaibbele.