Bbuku litegwa Encyclopædia Britannica lipandulula kuti Isita, “ndipobwe lyakusaanguna lya Bunakristo lyakusekelela Kubusyigwa kwa Jesu Kristo.” Nokuba boobo, sena ncobeni ndipobwe lyeelede kusekelelwa a Banakristo?

Kutegwa makani asinizyigwe kuti ngamasimpe, twaambo tumwi tujatikizyidwe tweelede kulangwa-langwa. Mbubwenya buyo, kutegwa tuzyibe naa Isita ndipobwe lyeelede kusekelelwa a Banakristo, cilayandika kulanga-langa twaambo tumwi tujatikizya Isita.

Cakusaanguna, Jesu wakaambila basikumutobela kuti kabaibaluka lufwu lwakwe, ikutali kuzyalwa kwakwe pe. Mwaapostolo Paulo wakaamba pobwe eeli kuti, “Mulalilo wa Mwami.”—1 Bakorinto 11:20; Luka 22:19, 20.

Kuyungizya waawo, bbuku lya Encyclopædia Britannica lilazumanana kwaamba kuti: “Zilengwa zinji zya Isita kanji-kanji “taziswaangene” akubusyigwa kwa Jesu, muciindi caboobo, zilengwa zicitwa zizwa kutunsiyansiya twabantu.” Mucikozyanyo, kujatikizya zintu nzyobabelesya lya Isita mbuli Iji alimwi asulwe, bbuku litegwa The Encyclopedia of Religion lyaamba kuti: “Iji liiminina buumi bupya ibuzwa mucikwa caji.” Lilayungizya kwaamba kuti: “Sulwe wakalizyibidwe kuba munyama uuzyala kapati, aboobo wakali kwiiminina kuboola kwamainza.”

Ba Philippe Walter, basyaazibwene mumabbuku aakaindi, bakapandulula kujatikizya zilengwa eezyo mbozyakaba cibeela cakusekelela pobwe lya Isita. Bakalemba kuti, “bantu bamwi kabajisi makanze aakusandula zikombelo zimwi kuti zibe zya Bunakristo,” cakali cuuba-uba kweendelanya kubusyigwa kwa Jesu kumapobwe aabantu batakali kukomba Leza wakasimpe, alo ngobakali “kusekelela mamanino aamupeyo kuya kumatalikilo aamainza.” Ba Walter bakayungizya kuti eeyo yakali nzila mpati iyakusololela “mapobwe aa Bunakristo” kuzilengwa zyabantu batakombi Leza wakasimpe, calo cakapa kuti cuube-ube kubantu banji kuti basanduke.

Nzila eeyi yakusandula “bantu kuti babe Banakristo,” tiiyakazwidilila pe ciindi baapostolo nobakacili kupona, nkaambo bakali ‘kubukasya’ bukombi bwakubeja. (2 Batesalonika 2:7) Mwaapostolo Paulo wakacenjezya kuti ‘aakuunka,’ “kuyoobuka baalumi ibayooyiisya zintu zipilingene kutegwa balikwelele basikwiiya.” (Milimo 20:29, 30) Kumamanino aamwaanda wamyaka wakusaanguna, mwaapostolo Johane wakalemba kuti bantu bamwi bakalitalikide kale kweena Banakristo. (1 Johane 2:18, 26) Zilengwa zyabantu batakombi Leza wakasimpe zyakatalika asyoonto-syoonto.

“Mutanjili mujoko lyomwe abantu batasyomi.”—2 Bakorinto 6:14

Pele bamwi inga bayeeya kuti kutobela zilengwa zimwi zicitwa lya Isita tiicakalubide pe—nkaambo bakali kuyeeya kuti zyakali kukonzya kugwasya “bantu batakombi Leza wakasimpe” kubumvwisya ncobwaamba bubuke bwa Jesu. Nokuba boobo, Paulo kunyina naakali kunga waazumina makani aaya. Nokuba kuti wakali kuzibona zilengwa zyabantu batakombi Leza wakasimpe ciindi naakali kuyaabweenda mucooko icakali kweendelezyegwa a Bulelo bwa Roma, kunyina naakazibelesya zilengwa eezyi kusola kugwasya bantu kuti bamuzibe kabotu Jesu. Muciindi caboobo, wakacenjezya Banakristo kuti: “Mutanjili mujoko lyomwe abantu batasyomi. Nkaambo ino bululami buswaangene buti abubi? Naa, ino mumuni uswaangene buti amudima? ‘Aboobo amuzwe akati kabo, akulyaandaanya,’ mbwaamba Jehova, ‘alimwi amuleke kuguma cintu cisofweede.’”—2 Bakorinto 6:14, 17.

Kujatikizya makani aaya ngotwalanga-langa mubufwaafwi, ino ncinzi ncotwajana? Calibonya antangalala kuti, pobwe lya Isita talyeelede kusekelelwa a Banakristo pe.