Masiku aakuti juunza ulafwa, Jesu wakalailila basikwiiya bakwe kwiibaluka cituuzyo ncaakali kuyoopa. Wakabaambila kuti: “Kamucita oobu lyoonse kutegwa kamundiyeeya.”—Luka 22:19.

Mwaka uuno, kwiibaluka lufwu lwa Jesu kuyoocitwa muli Bwasanu, April 3, lyaakubbila zuba. Bakamboni ba Jehova balamutamba amukwasyi wanu kuti mukaswiilile makani aayoopandulula ikaambo lufwu lwa Jesu ncoluyandika kapati alimwi ambolukonzya kumugwasya.