Bantu banji munyika balasekelela Kkilisimasi akaambo katwaambo twiindene-indene. Bamwi balakkomana kuba aciindi cakuba antoomwe abalongwe alimwi amukwasyi. Bamwi inga nceciindi nobayeeya Leza naa kubelesya ciindi cabo kugwasya bacete naa aabo bayandika lugwasyo. Cakutadooneka, taakwe cilubide kucita zintu zibotu mbuli zyeezyi. Nokuba boobo, milimo iili boobo iliswaangene abubi bujatikizya pobwe eeli.

Cakusaanguna ncakuti, banabunji ibasekelela pobwe eeli basyoma kuti Kkilisimasi mbuzuba bwakusekelela kuzyalwa kwa Jesu. Nokuba boobo, basikwiiya zyakaindi banji balazumina kuti buzuba bwakwe bwakuzyalwa tabuzyibidwe pe. Bbuku lyakuti The Christian Book of Why lyaamba kuti, “Banakristo bakusaanguna bakakaka kusala buzuba bwakuzyalwa kwa Jesu” nkaambo bakali “kuyanda kulyaandaanya kumicito yoonse yabantu batakombi Leza wakasimpe.” Cikkomanisya ncakuti, kunyina Bbaibbele mpolitondezya kuti Jesu wakasekelela kuzyalwa kwakwe naa kwamuntu uuli woonse. Muciindi caboobo, wakaambila basikumutobela kwiibaluka lufwu lwakwe.—Luka 22:19.

Cabili ncakuti, basikwiiya banji balazumina kuti mapobwe manji aakkilisimasi akatalisyigwa abantu batakali Banakristo alimwi batakali kukomba Leza. Eeci cibikkilizya kubelesya cifwanikiso ca Santa Claus, kasamu ka Kkilisimasi, kupana zipego, kuyasya nkendulu, kwaanzika maluba alimwi akwiimba. Kujatikizya zilengwa eezyi, ibbuku lyakuti The Externals of the Catholic Church lyakaamba kuti: “Ciindi notupa naa kutambula zipego alimwi akwaanzika maluba mumaanda eesu alimwi amuzikombelo, balibongaye akati kesu ibazyi kuti tusekelela zilengwa zyabantu batakali kukomba Leza wakasimpe?”

“Ciindi notupa naa kutambula zipego zya Kkilisimasi alimwi akwaanzika maluba mumaanda eesu alimwi amuzikombelo, balibongaye akati kesu ibazyi kuti tusekelela zilengwa zyabantu batakali kukomba Leza wakasimpe?” —The Externals of the Catholic Church

Ambweni mulakonzya kulibuzya kuti, sena kuli cilubide kutobela zilengwa eezyi zilibonya kuti zili buyo kabotu? Bwiinguzi buli mukaambo aaka katatu. Leza tazumizyi pe kuti zilengwa zyabukombi bwakubeja kazivwelana abukombi bwakasimpe. Kwiinda mumusinsimi wakwe Amosi, Leza wakaambila bakombi bakwe ibakazangide mu Israyeli yansiku kuti: “Tandaayandi mapobwe aanu pe, andicima . . . Amuleke kundisabila anyimbo zyanu.”—Amosi 5:21, 23.

Nkaambo nzi ncaakaambila majwi aaya aalaanguzu? Amubone ncobakali kucita bantu bamubwami bwakunyika mu Israyeli yansiku. Mwami wabo mutaanzi, Jeroboamu wakabikka boombe muminzi ya Dani aya Beteli, kumane wakakulwaizya bantu kubakomba muciindi cakukomba Jehova Leza munzila yeelede mutempele ku Jerusalemu. Kuyungizya waawo, Mwami wakatalisya mapobwe akupa bapaizi mulimo wakugwasya bantu kuti kabaasekelela.—1 Bami 12:26-33.

Kuboneka kuti bana Israyeli bakalijisi kaambo ncobakali kucitila boobo. Alimwi buya bakali kucita zintu zyoonse eezyi akaambo kakuyanda kukomba Leza alimwi akumukkomanisya. Pele majwi aanguzu ngaakaamba Leza kwiinda muli Amosi alimwi abasinsimi bamwi akatondezya cakusalazya mbwaakalimvwa Leza kujatikizya micito iili boobo. Kwiinda mumusinsimi Malaki, Leza wakaamba kuti: “Ndime Jehova; tandicinci pe.” (Malaki 3:6) Sena eeci tacitutondezyi mbwalimvwa Leza kujatikizya kusekelela Kkilisimasi mazuba aano?

Bantu banji nobamana kulanga-langa twaambo twamasimpe tulaatala aawa, basala kuti baleke kusekelela Kkilisimasi. Akaambo kaceeci, bajana lukkomano alimwi akukkutila kwiinda mukujana ciindi cakuba abalongwe, mukwasyi alimwi akugwasya bacete abaabo bayandika lugwasyo kufwumbwa ciindi nobayanda kucita boobo mumwaka woonse.