Muya wa carbon monoxide taulibonyi alimwi ulajaya —awalo Saatani mbwabede oobo

Muya uutegwa carbon monoxide ulakatazya kuzyiba kuti nkouli. Taujisi mubala alimwi taujisi bweema, ulakonzya kubajaya bantu kabatazyi. Ambweni inga twaamba kuti bantu bainda acisela ibafwa munyika yoonse, balafwa akaambo kamuya ooyu. Nokuba boobo, takuyandiki kulibilika pe. Kuli nzila zikonzya kutugwasya kuzyiba kuti muya ooyu nkouli kutegwa tulikwabilile. Bantu banji balabikka tuncini tucenjezya kuti kuli ntenda, eelyo balabweza ntaamu cakufwambaana yalila milangu.

Mbubwenya mbuli muya wa carbon monoxide, Saatani talibonyi pe, nciyumu kubantu kuzyiba kuti nkwali, aboobo mubyaabi kapati. Pele Leza tanaatuleka buyo kakunyina kutugwasya. Tamweelede kumuyoowa Saatani ikuti mwabikkila maano kuzipego eezyi zitobela nzyaatupa Leza:

Nguzu zyakulisalila. Lugwalo lwa Jakobo 4:7 lutwaambila kuti: “Amumukazye Diabolosi eelyo ulamutija.” Nokuba kuti Saatani ulijisi nguzu, takonzyi kumusungilizya kucita zintu nzyomutayandi. Mulakonzya kulisalila. Lugwalo lwa 1 Petro 5:9 lwaamba kuti: “Amumukazye [Diabolosi], muyume mulusyomo.” Amuyeeye kuti Saatani wakaunka ciindi Jesu naakamana kuzunda masunko otatwe. (Matayo 4:11) Andinywe inga mwasala kumukazya Saatani.

Cilongwe a Leza. Lugwalo lwa Jakobo 4:8 lutukulwaizya ‘kuswena kuli Leza.’ Jehova lwakwe ulamutamba kuti mube aacilongwe ciyumu anguwe. Ino mbuti mbomukonzya kucita oobo? Nzila mbotu mbomukonzya kucita oobo, nkwiiya zinji mu Bbaibbele kujatikizya nguwe. (Johane 17:3) Nzyomwiiya kujatikizya Jehova ziyoomukulwaizya kumuyanda, mpoonya luyando oolo luyoomukulwaizya kucita kuyanda kwakwe. (1 Johane 5:3) Mbomuyaabuswena kuli Uso wanu wakujulu, ino walo uyoocita nzi? Lugwalo lwa Jakobo lulazumanana kwaamba kuti: ‘[Leza] uyooswena kulindinywe.’

Jehova ulapa cakulya cakumuuya kutegwa amukwabilile

Cisyomezyo cakukwabililwa. Lugwalo lwa Tusimpi 18:10 lwaamba kuti: “Zina lya Jehova ningazi njumu. Mululami ulatijila mulinjiyo eelyo ulakwabililwa.” Nokuba boobo, eeci tacaambi kuti zina lya Leza kuligama inga lyamupa coolwe munzila yamasalamuzi. Muciindi caboobo, caamba kuti aabo ibaliyanda akulilemeka zina lya Leza balakonzya kulomba kuti Leza abakwabilile kufwumbwa ciindi.

Cikozyanyo cigwasya. Lugwalo lwa Milimo 19:19 lutwaambila cintu cimwi cigwasya kujatikizya Banakristo bapya baku Efeso ibakasanduka noliti: “Bantu banji akati kabasimasalamuzi bakabungika mabbuku aabo akwaaumpa bantu boonse kabalangilila.  Alimwi bakasanganya muulo woonse wamabbuku aayo, eelyo bakajana kuti akali kuulwa mali aansiliva aali 50,000.” * Banakristo aabo bakaanyonyoona mabbuku aakali kwaamba zyamizimo, nokuba kuti akali kudula kapati. Citondezyo eeci inga catugwasya kapati mazuba aano. Nyika eeyi izwide bantu bakomba mizimo. Noziba zintu zibelesegwa mumizimo, iziboneka mbuli kuti tazikonzyi kutuletela ntenda, zilakonzya kupa kuti madaimona amulwane. Mweelede kusolekesya kuzitantamukila limwi zintu zili boobo.—Deuteronomo 18:10-12.

Ba Rogelio, ibaambwa kumatalikilo aacibalo eeci, tiibakali kusyoma kuti Diabolosi nkwali kwamyaka iili 50. Pele bakacinca mizeezo. Ino nkaambo nzi? Ba Rogelio baamba kuti: “Ndakaba aa Bbaibbele ciindi cakusaanguna mubuumi bwangu. Luzyibo lwamu Magwalo lwakandipa kusyoma kuti Diabolosi nkwali ncobeni. Luzyibo oolo lino lulandikwabilila kutegwa nditayungwi anguwe.”

“Luzyibo lwamu Magwalo lwakandipa kusyoma kuti Diabolosi nkwali ncobeni. Luzyibo oolo lino lulandikwabilila kutegwa nditayungwi anguwe”

Sena mulayanda kuyoobona buzuba Saatani natakabiko? Cakutadooneka inga mwayanda. Magwalo akaambila limwi zyaciindi Diabolosi ooyo weena bantu banji, ‘nayoowaalwa muzyiba lyamulilo asulufa.’ (Ciyubunuzyo 20:10) Nokuba boobo, mulilo kuugama asulufa tazikonzyi kuumpa myuuya iitalibonyi. Aboobo kweelede kuti zyiba lyamulilo liiminina lunyonyooko lutamani. Saatani tanooliko kukabe kutamani. Eelo kaka eeco ciyooba ciindi cikkomanisya kuli baabo bamuyanda Leza!

Calino, amuzumanane kwiiya zinji kujatikizya Jehova anzila zyakwe. * Amweezyeezye kuti mulapona ciindi nokuya kwaambwa kuti, “Saatani taciko!”

^ par. 8 Ikuti mali aansiliva aambwa aawa akali isheleni lyabana Roma, nkokuti kwaasanganya oonse akali kukkwana kubbadela babelesi ibali 50,000 ibakali kubeleka mubuzuba bomwe—nkokuti aaya mali akali manji kapati!

^ par. 11 Kutegwa muzyibe zinji kujatikizya Saatani alimwi amizimo, amubone cibalo 10 mubbuku lyakuti, Ino Ncinzi Cini Bbaibbele Ncoliyiisya? Amubuzye Bakamboni ba Jehova kutegwa bamupe bbuku eeli.