JOSEFA wakalanga kujwe, kumwi kalombozya kubatija bantu mbaakali limwi. Kubusena ibwakali kunze aamalundu nkokwakali Horebu, munzi ookwabo. Bausyi ba Jakobo, bakali kuyoopiluka kuŋanda kumangolezya kabatazyi cacitika kumwanaabo ngobayandisisya. Pele Josefa kunyina naakali kuyoobabona lino; nkaambo ncaakazyi buyo musankwa ooyu ncakuti kunyina naakali kuyoobabona alimwi bausyi. Basambazi bakamulanga kumwi kabacaila nkamela mumugwagwa watakali kabotu iwakali kutozya kumbo. Bakalimvwa kuti lino Josefa wakali muntu wabo alimwi kunyina nobakali kuyoomuleka kuti abatije. Kulimbabo, musankwa ooyu wakali mbuli cintu ciyandisi cijisi zintu zinunkilila alimwi amafuta, nkokuti cintu cakusambala cidula icakali kuyoobapa mpindu ku Egepita.

Josefa ulangilwa kuti myaka yakwe yakuzyalwa tiiyakali kwiinda ku 17. Inga mweezeezya kalanga mujulu ooko zuba nkolyakali kubbilila kulubazu lwa Lwizi Lupati, kumwi kayeeya zintu mbozyakamucincila. Cakamukatazya kusyoma kuti banabokwabo bakatiimujaye alimwi akuti bakamusambala kuti abe muzike. Kweelede kuti cakamwaalila kuliyumya kuti atalili. Tanaakali kukonzya kuzyiba zintu mbozyakali kuyooba kumbele.

Nokuba kuti Josefa tanaakajisi lwaanguluko pele wakali aalusyomo

Ino mbuti Josefa mbwaakalijana mubukkale oobu bukatazya? Alimwi ncinzi ncotukonzya kwiiya kulusyomo lwamulombwana ooyu wakakakwa abanabokwabo?

MUKWASYI WATAKAKAMANTENE

Josefa wakazyalilwa mumukwasyi mupati, pele tiikwakali lukkomano alukamantano. Bbaibbele ncolyaamba kujatikizya mukwasyi wa Jakobo mbumboni busalede bwamapenzi aaboola akaambo kakukwata maali, nkokuti cilengwa Leza ncaakalekela akati kabantu bakwe kusikila ciindi mwanaakwe naakacitalisya alimwi cilengwa cakukwata mwanakazi omwe. (Matayo 19:4-6) Jakobo wakajisi bana babalilwa ku 14 kuzwa kubamakaintu bone, nkokuti bakaintu bakwe bobilo, Leya a Rakele alimwi ababelesi babo basimbi ba Zilipa a Biliha. Kuzwa kumatalikilo Jakobo wakali kumuyanda kapati mukaintu wakwe mubotu, Rakele. Tiicakali boobu kuli Leya, mupati wa Rakele walo ngwaakakwata kwiinda mukucengwa. Kutamvwana akati kabamakaintu aaba kwakazumanana, alimwi amunyono wakazumanana akati kabana babo.—Matalikilo 29:16-35; 30:1, 8, 19, 20; 37:35.

Rakele tanaakali kuzyala kwaciindi cilamfwu, pele ciindi naakazyala Josefa, Jakobo wakali kumuyanda  kapati mwanaakwe wakubucembele bwakwe. Mucikozyanyo, ciindi banamukwasyi nobakali kuunka kuyooswaangana amwanookwabo Jakobo, silunya Esau, Jakobo wakasinizya kuti Rakele a Josefa ooyo iwakacili mwana, balikwabilidwe kusyule. Kweelede kuti izyakacitika mubuzuba oobu bwakakatazyide zyakali kuyoomujatikizya Josefa lyoonse. Amweezeezye buyo mbwaakalimvwa buzuba oobo naakali kulibuzya kumwi kapwatude meso cakugambwa ikaambo bausyi bakacembeede pele ibakajisi nguzu lino ncobakali kusunkuta. Kweelede kuti cakamugambya naakazyiba ikaambo: Bausyi bakali kutingana amungelo singuzu masiku aakaindide! Ino nkaambo nzi? Nkaambo kakuti Jakobo wakali kuyanda cilongezyo kuzwa kuli Jehova Leza. Bulumbu mbwaakapegwa Jakobo, nkucincwa kwazina lyakwe kuba Israyeli. Cisi coonse cakali kuyakwiitwa azina lyakwe! (Matalikilo 32:22-31) Kumbele, Josefa wakazyiba kuti bana ba Israyeli mbebakali kuyooba bamatata ba cisi coonse eeci!

Mukuya kwaciindi Josefa wakacitikilwa zintu zibyaabi kacili mulombe ciindi muntu ngwaakali kuyandisisya naakamusiya mukaindi buyo kasyoonto. Banyina bakafwa ciindi nobakali kutumbuka musyoonto wakwe, Benjamini. Bausyi bakausa kapati kujatikizya kusweekelwa ooku. Amweezeezye buyo mubuteteete Jakobo kasindula misozi ya Josefa kumwi kamuumbulizya kwiinda mukumwaambila bulangizi ibwakaumbulizya syaanene wakwe Abrahamu. Kweelede kuti Josefa cakamukulwaizya kuzyiba kuti Jehova wakali kuyoobabusya banyina bumwi buzuba! Alimwi buya ambweni Josefa wakaba aluyando lupati kujatikizya mbwali mwaabi “Leza  . . wabaumi.” (Luka 20:38; Bahebulayo 11:17-19) Kuzwa ciindi naakafwa mukaintu wakwe, Jakobo lyoonse wakali kubayanda bana bakwe bobilo, mbaakazyala kuli Rakele.—Matalikilo 35:18-20; 37:3; 44:27-29.

Bana banji balakonzya kupoila akaambo kakuyandwa kapati kuli boobu, pele Josefa wakaiya bube bunji mbobakajisi bazyali bakwe, alimwi wakaba alusyomo luyumu alimwi akuzyiba ciluzi alimwi acitaluzi. Kajisi myaka iili 17, wakali kubeleka mulimo wabweembezi, alimwi wakali kubagwasya banabokwabo bamwi ciindi nobakali kulubizya. Sena wakali kuumuna buyo kutegwa kababotelwa anguwe? Kufwumbwa naa cakali buti, wakali kucita ciluzi. Wakali kubaambila bausyi. (Matalikilo 37:2) Ambweni eeci ncaakacita ncecakapa kuti bausyi kabamuyanda kapati. Eelo kaka eeci ncikozyanyo cibotu bakubusi Banakristo ncobeelede kulanga-langa! Ciindi nobasunkwa kusisa cibi cipati ncaacita muntu, ambweni camwanookwabo naa camweenzinyina, ncamaano kumwiiya Josefa kwiinda mukubazyibya aabo ibakonzya kumugwasya ooyo wacita cibi.—Levitiko 5:1.

Kuli azimwi nzyotukonzya kwiiya kujatikizya buumi mbwaakali kupona Josefa mumukwasyi. Nokuba kuti Banakristo mazubaano tabakwati naa kukwatwa mumaali, pele kuli mikwasyi iijisi bana bakujana.  Boonse balakonzya kwiiya kumukwasyi wa Jakobo kuti kusalulula takukamantanyi mukwasyi pe. Bazyali basongo ibali mumukwasyi muli bana bakujana, balacita zyoonse nzyobakonzya kutegwa batondezye bana babo alimwi abaabo bakujana kuti balamuyanda umwi aumwi akuti aumwi ulijisi cileleko caalubazu ncakonzya kubelesya kupa kuti mumukwasyi kube lukkomano.—Baloma 2:11.

MUNYONO WAKOMENA

Jakobo wakali kumuyanda Josefa akaambo kakuti wakali aalusyomo alimwi wakali mululami

Ambweni akaambo kakuti Josefa wakali sicamba mukucita zintu ziluzi, Jakobo wakamulemeka mwanaakwe musankwa. Wakamupangila jansi lyaalubazu mwanaakwe. (Matalikilo 37:3) Jansi eeli bamwi baliita kuti jansi lyamyeengo-myeengo naa jansi lyamabala-mabala, pele taakwe bumboni bunji butondezya busanduluzi buli boobu. Kweelede kuti lyakali lilamfwu alimwi lyeebeka lisika kumagolelo aamaanza alimwi aamaulu. Kuboneka kuti jansi eeli lyakali leelyo lisamwa abami naa bantu balemekwa.

Masimpe kuti Jakobo wakacita oobo kajisi makanze mabotu alimwi kweelede kuti Josefa wakabotelwa kutondezyegwa luyando luli boobu abausyi. Pele jansi eeli lyakali kuyoomuletelela. Amuyeeye kuti mulombwana ooyu wakali kubeleka mulimo wabweembezi. Eeci caamba kuti wakali kubeleka mulimo uukatazya azisani zitasumbuli. Lino amweezeezye buyo musankwa ooyu kasamide cisani cabwami eeci kumwi kayaabwiinda mubwizu bulamfwu, katanta mumabwe mapati, naa kugwisya kabelele kacegwa mumamvwa. Kuyungizya waawo, mbuti cisani eeci icakali kutondezya Jakobo mbwaakali kumuyanda mwanaakwe mbocakali kuyoojatikizya cilongwe cakwe abanabokwabo?

Bbaibbele liingula kuti: “Pele bakulana bakwe, nebakabona kuti wisi ulamuyandisya kwiinda beenzinyina, bakamusula, kabataamba caluumuno kulinguwe.” * (Matalikilo 37:4) Tulakonzya kumvwisya kaambo ncobakamufwida munyono, pele tiicakali camaano kubanabokwabo Josefa kuba abube bubi buli boobu. (Tusimpi 14:30; 27:4) Sena kuli nomwakaba kale amunyono akaambo kakuti umwi wabikkilwa kapati maano naa kupegwa bulemu mbomwali kuyanda? Amuyeeye banabokwabo Josefa. Cikozyanyo cabo ciyiisya Banakristo boonse kuti ncamaano ‘Kukondwa abaabo bakondwa.’—Baloma 12:15.

Josefa wakabona kuti banabokwabo tiibakali kumuyanda. Pele sena wakalisisa jansi lyakwe lyeebeka ciindi banabokwabo nobakali afwaafwi? Kweelede kuti wakasunkwa kucita boobo. Amuyeeye kuti Jakobo wakali kuyanda kuti jansi libe citondezyo cakuti wakali kumuyanda. Josefa wakali kuyanda kuti acite zintu kweelana ambobakali kumusyoma bausyi, aboobo cakusyomeka wakalisama jansi. Cikozyanyo cakwe cilatugwasya andiswe. Nokuba kuti Taateesu wakujulu kunyina nasalulula, zimwi ziindi ulapa babelesi bakwe bamwi basyomeka zyoolwe zimwi. Kunze lyaboobo, ubakulwaizya kuti kabaindene anyika  eeyi iitali kabotu iizwide kutalilemeka. Mbubwenya mbuli jansi lya Josefa lyaalubazu, kulilemeka kabotu kwa Banakristo bakasimpe kupa kuti kabaindene abantu bamwi. Kulilemeka ooku kupa bamwi kubijilwa andiswe. (1 Petulo 4:4) Sena Munakristo weelede kulisisa kuti mubelesi wa Leza? Peepe—mbubonya Josefa mbwaatakaleka kusama jansi lyakwe.—Luka 11:33.

ZILOTO ZYA JOSEFA

Kakutanainda ciindi cilamfwu, Josefa wakalota ziloto zyobilo zigambya. Muciloto cakusaanguna, Josefa wakalibona mwini alimwi abanabokwabo, umwi aumwi kaanga musunta wamaila. Pele musunta wa Josefa wakaliimvwi mpoonya misunta yabanabokwabo yakauzinguluka musunta wakwe akuukotamina. Muciloto cabili, zuba, mwezi alimwi anyenyezi zili 11 zyakali kumukotamina Josefa. (Matalikilo 37:6, 7, 9) Ino ncinzi Josefa ncaakali kuyoocita kujatikizya ziloto eezyi zigambya alimwi zisalede?

Ziloto eezyi zyakazwa kuli Jehova Leza. Zyakali muciimo cabusinsimi alimwi makanze aa Leza akali aakuti Josefa aambile bamwi mulumbe wakali muziloto eezyi. Munzila imwi, Josefa wakali kweelede kucita eeco ncobakacita basinsimi bamwi ciindi nobakaambilizya mulumbe walubeta lwa Leza kubantu ba Leza bakazangide.

Cabupampu, Josefa wakabaambila boobu banabokwabo: “Amuswiilile eci ciloto ncindalota.” Banabokwabo bakacimvwisya ciloto eeci pele tiibakacikkomanina naaceya. Mukwiingula bakaamba kuti: “Ma! Sa uyooba mwami wesu? Sa uyootweendelezya swebo?” Alimwi mucibalo tubala kuti: “Nkabela bakaindilila loko kumusula nkaamba kaziloto zyakwe amajwi aakwe.” Ciindi Josefa naakaamba ciloto cakwe cabili kuli bausyi alimwi abanabokwabo, tiibakabotelwa pe. Tubala kuti: “Ma! Ncilotonzi eci ncowalota? Sa ncobeni tuzoosika, mebo abanyoko abakulana bako, kukukotama ansi kunembo lyako?” Nokuba boobo, Jakobo wakazumanana kwaayeeyesya makani aaya. Wakalibuzya naa Jehova wakali kubandika amwana ooyu.—Matalikilo 37:6, 8, 10, 11.

Josefa tanaakali mubelesi wa Jehova wakusaanguna naa wamamanino kuluula mulumbe wabusinsimi watakali kuyootambulwa kabotu abantu alimwi iwakali kuyoosololela kukupenzyegwa. Jesu ngowakali mupati kwiinda mukuluula mulumbe uuli boobu alimwi wakaambila basikwiiya bakwe kuti: “Ikuti bakandipenzya mebo, bayoomupenzya andinywe.” (Johane 15:20) Banakristo bamisela iindene-indene balakonzya kwiiya zinji kulusyomo alimwi abusicamba bwamukubusi Josefa.

LUSULO LWAINDILA

Kakutanainda ciindi cilamfwu kuzwa nozyakacitika eezyi, Jakobo wakatuma Josefa. Banabokwabo bapati bakali kweembela matanga kubusena bwakali kunyika afwaafwi a Sekemu, ooko nkobakazwanganide. Mbwaanga Jakobo wakali kubabikkila maano bana bakwe, wakatuma Josefa kuti akabone mbobabede. Sena inga mweezeezya mbwaakali kulimvwa Josefa? Wakalizyi kuti bana bokwabo bakali kumusulide kapati kwiinda kaindi! Ino mbuti mbobakali kuyookkomana kubona kuti Jakobo watuma Josefa kuba sikumwiiminina? Nokuba boobo, Josefa wakaunka mulweendo oolu.—Matalikilo 34:25-30; 37:12-14.

Lwakali lweendo lulamfwu—lwakali kutola mazuba one naa osanwe amaulu. Kuzwa ku Hebroni nkoili kunyika kuya ku Sekemu, kwakali makkilomita aasika ku 80. Pele Josefa naakasika ku Sekemu, wakazooziba kuti banabokwabo bakali ku Dotani, nkokuti makkilomita aali 22 kuya kunyika. Lino Josefa naakasika ku Dotani, banabokwabo bakamubona kaboola kacili alamfwu. Mpoonya mpoonya lusulo lwabo lwakakomena kapati. Mucibalo tubala kuti: “Ngooyo siziloto wasika. Atweende, tumujaye, tumuwaale mulilimwi lyamalindi, lino tulaamba kuti, Cinyama cibi camujaya. Tulabona na ziloto zyakwe zilaba buti.” Nokuba boobo Rubeni wakacikonzya kubakombelezya banabokwabo kuti bamuwaale buyo mucilindi kali muumi.—Matalikilo 37:19-22.

Kakunyina kuzyiba makanze aabo, Josefa wakasika kuli mbabo kumwi kazyi buyo kuti zintu zili buyo kabotu. Muciindi caboobo, banabokwabo bakamujata! Mpoonya calunya, bakamusamununa jansi lyakwe lyaalubazu akumukwelela kucilindi catakajisi maanzi akumuwaala mumo. Josefa wakawida mumo! Naakalimvwa kabotu wakasolekesya kuzwa mucilindi, pele cakaile kubaaba buyo. Wakali kubona buyo kabeela kasyonto kamakumbi kumwi kamvwa majwi aabanabokwabo. Wakalila kapati, akubakombelezya, pele tiibakamubikkila maano. Kabazwide lunya, bakakkala abusena bwakali afwaafwi akulya. Ciindi Rubeni naatakali ambabo, bakayanda kuti  bamujaye musankwa ooyu, pele Juda wakabakombelezya kuti bamusambale kubasambazi muciindi cakumujaya. Munzi wa Dotani wakali afwaafwi anzila yakali kutozya ku Egepita njobakali kubelesya basimakwebo alimwi kalitanalampa bana Ismayeli abana Midyani bakasika. Katanapiluka Rubeni, bakamusambala mwanookwabo mubuzike amuulo wamasyekeli aali 20. *Matalikilo 37:23-28; 42:21.

Josefa wakacita ciluzi pele banabokwabo tiibakali kumuyanda naaceya

Lino atupiluke kubukkale bwaambwa kumatalikilo aacibalo eeci. Ciindi Josefa naakali kutolwa kumbo munzila iitozya ku Egepita, wakalibonya kuti kunyina cakwe lino. Wakalimvwa kusweeka! Myaka minji yakali kuyakwiinda kakunyina kuzyiba naa mukwasyi wakwe uli buti, nkokuti, kuzyiba naa Rubeni naakapiluka wakalimvwa buti kujana kuti Josefa tako; kuzyiba Jakobo mbwaakali kuyakuusa kucengwa kuti mwanaakwe ngwayandisya Josefa wakafwa; kuzyiba naa syaanene wakwe Isaka wakali buti, ooyo iwakacili kupona; alimwi akuzyiba naa musyoonto wakwe Benjamini wakali buti, walo ngwaakali kunooyeeya kapati. Pele sena Josefa wakacaala buyo cinkwa maanza?—Matalikilo 37:29-35.

Kuli cintu Josefa ncaakajisi calo banabokwabo ncobatali kukonzya kumunyanga: lusyomo. Wakalizyi zinji kujatikizya Leza wakwe Jehova, alimwi nokuba kuti tanaakacili kuŋanda, wakali mubuyumuyumu bwakutolwa mubuzike alimwi akweenda lweendo lulamfwu lwakuya ku Egepita alimwi akufwa nsoni akaambo kakusambalwa kali muzike kumuntu wakavwubide kapati muna Egepita, Potifara, kunyina wakali kuyoomunyanga lusyomo lwakwe. (Matalikilo 37:36) Lusyomo lwa Josefa alimwi amakanze aakwe aakuzumanana kuswena kuli Leza wakwe zyakali kuyaabukomena mumapenzi aali boobu. Muzibalo ziyoolembwa kumbele, tuyoobona lusyomo lwa Josefa mbolwakapa kuti Jehova azumanane kumubelesya alimwi akugwasya mukwasyi wakwe. Eelo kaka cilakonzya kutugwasya kwiiya lusyomo lwa Josefa!

^ par. 15 Basikuvwuntauzya bamwi baamba kuti banabokwabo Josefa bakabona kuti ncobakamupeda jansi bausyi nkaambo kakuti bakali kuyanda kuti abe acoolwe cakuba mutaanzi kuzyalwa. Bakalizyi kuti Josefa ngowakali mutaanzi kuzyalwa kumukaintu ngwaakali kuyanda kukwata mubusena bwakusaanguna. Kuyungizya waawo, mwana mutaanzi kuzyalwa wa Jakobo, Rubeni, wakacita citondwa amukaintu wabausyi waambali, calo catakabakkomanisya bausyi alimwi cakapa kuti atabi acoolwe cakuba mutaanzi kuzyalwa.—Matalikilo 35:22; 49:3, 4.

^ par. 25 Nomuba mumakani masyoonto mbuli bwayaaya, Bbaibbele lililuzi kapati. Malembe aamuciindi eeci atondezya kuti masyekeli aali 20 kanji-kanji ngowakali muulo wamuzike mu Egepita.