Ibbaibbele lilatwaambila cakusalazya ncayoocita Jehova alimwi a Mwanaakwe, Jesu Kristo kujatikizya kupenga nkwaaleta Saatani Diabolosi. Ibbaibbele lyaamba kuti: “Nkakaambo kaako Mwana wa Leza [Jesu] ncaakayubunwidwa ikutegwa anyonyoone milimo ya Diabolosi.” (1 Johane 3:8) Bweende bwazintu oobu ibuzwide bulyato, kusulaikana, alimwi amilimo mibi buyoomana. Pele kujatikizya “mweendelezi wanyika eeyi”—Saatani Diabolosi—Jesu usyomezya kuti ‘uyoomutanda.’ (Johane 12:31) Kakunyina kuyungwa a Saatani, kuyooba nyika mpya iiluleme, alimwi nyika eeyi buyooba busena bwaluumuno.—2 Petro 3:13.

Ino mbuti kujatikizya baabo ibakaka kucinca nzila zyabo alimwi akuzumanana kucita zintu zibyaabi? Amuyeeye cisyomezyo eeci citaindi mumbali: “Baluleme bayookala munyika; baololokede mbebayoosyaala mulinjiyo; pele basizibi bayoonyonyoonwa munyika, abasilweeno bayoogwisigwa.” (Tusimpi 2:21, 22) Kuyunga kwabantu babyaabi takucinooliko pe. Kabali mubukkale oobu bwaluumuno, bantu bamvwida mukuya kwaciindi bayakwaangununwa kukutalondoka nkobakakona.—Baloma 6:17, 18; 8:21.

Munyika eeyo mpya, ino Leza uyoobugwisya buti bubi? Takabugwisyi kwiinda mukudyaaminina nguzu zyakulisalila alimwi akupanga bantu kuba mbuli malobboti. Muciindi caboobo, uyoobayiisya bantu bamvwida nzila zyakwe, akubagwasya kuleka kuba amizeezo alimwi amicito iitali kabotu.

Leza uyoozigwisya zintu zyoonse izileta mapenzi

Ino ncinzi ncayoocita Leza kujatikizya ntenda zitayeeyelwi? Wasyomezya kuti mfwulumende ya Bwami bwakwe iyootalika kweendelezya nyika ino-ino. Mwami wa Bwami oobu iwakasalwa a Leza ngu Jesu Kristo, walo uujisi nguzu zyakuponya baciswa. (Matayo 14:14) Jesu alimwi ulijisi nguzu zyakweendelezya nguzu zyazilengwaleza. (Maako 4:35-41) Aboobo, ikupenga kuboola akaambo ‘kakusikilwa ziindi zyalufu azyamapenzi’ kuyoomana. (Mukambausi 9:11) Mubweendelezi bwa Kristo, kunyina mapenzi aanoobasikila bantu.—Tusimpi 1:33.

Ino mbuti kujatikizya mamiliyoni aabantu batakwe mulandu ibafwa akaambo kantenda? Naakamana kubusya Lazaro imulongwe wakwe, Jesu wakaamba kuti: “Mebo ndendime bubuke alimwi abuumi.” (Johane 11:25) Masimpe, Jesu ulijisi nguzu zyakubusya, naa kubapa buumi alimwi, aabo bakafwa!

Ikuti naa makani aakukkala munyika mwalo bantu bali kabotu mobatanoocitikilwi zintu zibyaabi alamukkomanisya, amube aamakanze aakuzyiba zinji kujatikizya Leza mwini-mwini alimwi amakanze aakwe kwiinda mukwiiya Bbaibbele. Bakamboni ba Jehova ibakubusena nkomukkala bayookkomana kumugwasya kuti mube aluzyibo oolu. Tumukulwaizya kuti mubalembele naa kulembela basikumwaya magazini eeyi.