Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

NGAZI YAMULINDIZI July 2014 | Nkaambo Nzi Zintu Zibyaabi Ncozibacitikila Bantu Bali Kabotu?

Sena tweelede Leza ngweelede kupegwa mulandu? Karma Mubyaabi? Sena kuli mbotukonzya kwaaleya mapenzi alimwi azintu zibyaabi?

MAKANI AAYEEME AMUTWE UULI ACIVWUMBYO

Zintu Zibyaabi Zyavwula!

Ikuti kakuli Leza Singuzuzyoonse, nkaambo nzi ncatabakwabilili bantu bali kabotu?

MAKANI AAYEEME AMUTWE UULI ACIVWUMBYO

Nkaambo Nzi Zintu Zibyaabi Ncozibacitikila Bantu Bali Kabotu?

Ibbaibbele lilaamba zintu zyotatwe zipa kuti bantu kabapenga.

MAKANI AAYEEME AMUTWE UULI ACIVWUMBYO

Ncayoocita Leza Kujatikizya Bubi

Sena alamukkomanisya makani aajatikizya kukkala munyika mwalo bantu bali kabotu mobatanoocitikilwi zintu zibyaabi?

IBBAIBBELE LILAKONZYA KUBACINCA BANTU

Lyoonse Ndakali Kweenda Antobolo Yangu

Ba Annunziato Lugarà bakali bamukabunga kazigwebenga, pele kuunka ku Ŋanda ya Bwami kwakacinca buumi bwabo.

Mbuti Mbomweelede Kubalaya Bana Banu?

Bbaibbele lilapandulula zintu zyotatwe mukupa lulayo lugwasya.

Sena Mulizyi?

Ino basikupanga mato bansiku bakali kucita buti kutegwa mato kaatanjizyi maanzi? Ino nswi zyakali kucitwa buti kutegwa kazitaboli mumazuba ansiku?

Sena Mulakonzya Kumubona Leza Uutalibonyi?

Amwiiye mbomukonzya ‘kujalula myoyo yanu.’

Mibuzyo Yamu Bbaibbele Yaingulwa

Sena mupailo ninzila buyo yakulomba lugwasyo?