Ino nguni mubwini weendelezya nyika eeyi?

Ikuti Leza naali ngomweendelezi wanyika eeyi, sena nokwali mapenzi manji boobu?

Bantu banji basyoma kuti Leza mwini-mwini nguuyendelezya nyika eeyi. Pele nokwali kuti makani aaya ngamasimpe, sena nyika noyalizwide boobu mapenzi. (Deuteronomo 32:4, 5) Kweelana ambolyaamba Bbaibbele, nyika eeyi yeendelezyegwa aamubi.—Amubale 1 Johane 5:19.

Ino mbuti mubi mbwaakacikonzya kweendelezya bantu? Kumatalikilo abuumi bwabantu, mungelo wakazangila Leza alimwi wakayunga banabukwetene bakusaanguna kuti abalo bazange. (Matalikilo 3:1-6) Banabukwetene aaba bakasala kumvwida mungelo wakazanga, Saatani, akumusala kuba mweendelezi wabo. Leza Singuzuzyoonse alikke nguuyelela kuba Mweendelezi, pele uyanda kuti bantu basale kweendelezyegwa anguwe akaambo kakuti balamuyanda. (Deuteronomo 6:6; 30:16, 19) Cuusisya ncakuti, bantu banji bacengwa kwiinda mukutasala camaano mbuli mbobakacita banabukwetene bakusaanguna.—Amubale Ciyubunuzyo 12:9.

Ino nguni uyoomanizya mapenzi aabantu?

Sena Leza uyoomuzumizya Saatani kuzumanana abweendelezi bubyaabi? Peepe! Kwiinda muli Jesu, Leza uyoomana bubi mbwaacita Saatani.—Amubale Johane 3:8.

Kwiinda mukupegwa nguzu a Leza, Jesu uyoomunyonyoona Saatani. (Baloma 16:20) Mpoonya, Leza uyakweendelezya bantu akupa kuti babe abuumi bukkomanisya alimwi aluumuno kweelana ambwaakali kuyanda kumatalikilo.—Amubale Ciyubunuzyo 21:3-5.