Sena mulacisyoma cisyomezyo camu Bbaibbele cabubuke? * Bulangizi bwakuyoobonana alimwi abayandwa besu bakafwa bulakkomanisya kapati. Pele sena ncamaano kusyoma bulangizi buli boobu? Kutegwa tujane bwiinguzi, tweelede kulanga-langa cikozyanyo cabaapostolo ba Jesu Kristo.

Baapostolo bakali kusyoma kuti bafwide bayoobusyigwa. Ino nkaambo nzi? Akaambo katwaambo tobilo. Kakusaanguna, bulangizi bwabo bwakayeeme akaambo aaka kamasimpe: Jesu mwini wakabusyigwa kuzwa kubafwu. Baapostolo alimwi ‘abakwesu bainda ku 500 aciindi comwe’ bakamubona Jesu iwakabusyidwe. (1 Bakolinto 15:6) Kuyungizya waawo, kubusyigwa kwa Jesu kwakaambwa alimwi akuzuminwa abantu banji mbubwenya mbuli mbokutondezyedwe mumabbuku one aa Makani Mabotu.—Matayo 27:62–28:20; Maako 16:1-8; Luka 24:1-53; Johane 20:1–21:25.

Kabili, baapostolo bakalibonena Jesu kabusya bantu botatwe kuzwa kubafwu. Wakusaanguna wakali waku Naini, uumbi ku Kapernauma, mpoonya wamamanino ku Betaniya. (Luka 7:11-17; 8:49-56; Johane 11:1-44) Kubusyigwa kwamamanino, kwaambidwe muzibalo zili kumatalikilo aamagazini iino, kwakali kujatikizya mukwasyi wakali kumvwana kapati a Jesu. Atubone cakacitika.

“MEBO NDENDIME BUBUKE”

Jesu wakaambila Marta iwakajisi mwanookwabo Lazaro iwakafwide kwamazuba one kuti: “Imunyoko ulabuka.” Kusaanguna Marta tanaakamvwisya ncaakali kupandulula Jesu. Aboobo wakaamba kuti, “Ndilizyi kuti uyoobuka.” Nokuba boobo wakali kuyeeyela bubuke buyoocitika kumbele. Amuyeeye buyo mbwaakagambwa ciindi naakamana kumvwa Jesu kaamba kuti “mebo ndendime bubuke alimwi abuumi,” mpoonya Jesu wakamubusya munyina kuzwa kubafwu!—Johane 11:23-25.

Ino Lazaro wakali kuli mumazuba one kuzwa ciindi naakafwa? Kunyina ncaakaamba Lazaro citondezya kuti wakali muumi kubusena bumbi mumazuba aayo one. Lazaro tanaakajisi buumi butafwi alimwi taakaunkide kujulu. Kwiinda mukubusya Lazaro, Jesu kunyina naakamuleta anyika kuzwa kujulu kwalo nkwaakali kukkomana kuba afwaafwi a Leza. Aboobo, ino Lazaro wakali kuli mumazuba one aayo? Masimpe ngakuti, wakali koona mucuumbwe.—Mukambausi 9:5, 10.

Kamuyeeya kuti Jesu wakakozyanisya lufwu kukoona, kwalo muntu nkwabusyigwa kwiinda  mububuke. Cibalo caamba kuti: “‘Lazalo mulongwe wesu uloona, pele ndilaunka kuyoomubusya.’ Aboobo basikwiiya bakwe bakati kulinguwe: ‘Mwami, ikuti naa uloona, ulapona.’ Nokuba boobo Jesu wakali kwaamba zyalufwu lwakwe. Pele balo bakali kuyeeya kuti wakali kwaamba koona kwaŋonzi. Aboobo aciindi eeco, cakutainda mumbali Jesu wakabaambila kuti: ‘Lazalo wafwa.’” (Johane 11:11-14) Kwiinda mukumubusya Lazaro, Jesu wakamupilusyila buumi bwakwe alimwi akumuyanzanisya amukwasyi wakwe. Eelo kaka taciliboteli cipego Jesu ncaakapa mukwasyi uulya!

Kubusya bantu nkwaakacita Jesu anyika, cakali citondezyo cazyintu nzyaakali kuyoocita kumbele kali Mwami wa Bwami bwa Leza. * Ciindi aakulela nyika, Jesu uyoobabusya aabo boona muzyuumbwe. Nkakaambo kaako ncaakaambila kuti: “Mebo ndendime bubuke.” Amuyeeye buyo mbomuyookkomana kubonana abayandwa banu alimwi! Alimwi amuyeeye abalo ibayoobusyigwa mbobayookkomana!—Luka 8:56.

Amuyeeye buyo mbomuyookkomana mwaakubonana abayandwa banu alimwi!

KUSYOMA KUTI KUNOOLI BUUMI BUTAMANI

Jesu wakaambila Marta kuti: “Ooyo uundisyoma, nokuba kuti wafwa uyooba muumi alimwi; alimwi woonse uupona akundisyoma kunyina nayoofwa.” (Johane 11:25, 26) Aabo Jesu mbayoobusya mubulelo bwakwe bwamyaka iili cuulu, banoojisi bulangizi bwakupona kukabe kutamani, kufwumbwa buyo kuti bamusyoma ncobeni.

“Ooyo uundisyoma, nokuba kuti wafwa uyooba muumi alimwi.”—Johane 11:25

Naakamana kubandika makani aajatikizya bubuke, Jesu wakabuzya Marta mubuzyo wakuti: “‘Sena ulaasyoma makani aaya?’ Wakati kulinguwe: ‘Inzya Mwami; Ndasyoma kuti nduwe Kilisito Mwana wa Leza.’” (Johane 11:26, 27) Ino nywebo mulimvwa buti, sena inga mwayanda kuba alusyomo mubulangizi bwabubuke mbuli ndwaakajisi Marta? Cakusaanguna mweelede kuzyiba makanze aa Leza kujatikizya bantu. (Johane 17:3; 1 Timoteyo 2:4) Ikuba aluzyibo luli boobo kulakonzya kumupa kuba alusyomo. Amubalombe Bakamboni ba Jehova kuti bamutondezye Bbaibbele ncoliyiisya kujatikizya makani aaya. Bayookkomana kubandika andinywe bulangizi oobu bukkomanisya kapati bwabubuke.

^ par. 2 Amubone cibalo cakuti “Lufwu Taali Ngamamanino Aazyintu Zyoonse!” apeeji 6 mumagazini iino.

^ par. 9 Kutegwa muzyibe zinji kujatikizya cisyomezyo camu Bbaibbele cabubuke bwakumbele, amubone cibalo 7 cabbuku lyakuti Ino Ncinzi Cini Bbaibbele Ncoliyiisya? ilyakamwaigwa a Bakamboni ba Jehova. Alimwi nkoili a Web site www.jw.org.