BA Ernst, ibajisi myaka yakuzyalwa iili muma 70 bakaamba kuti: “Bunji bwaziindi kuciswa kulandinyonganya kucita zintu zimwi.” * Sena andinywe mbomulimvwa oobu? Kuti naa muyaabucembaala alimwi mulimvwa kuti mwatalika kuciswa-ciswa akumaninwa nguzu, inga mwaamba kuti mulimvwa mbuli mbokulembedwe mulugwalo lwa Mukambausi caandaano 12. Mukapango 1 mazuba aabucembele aambwa kuti “mazuba aamapenzi.” Nokuba boobo, eeci tacaambi kuti munoojisi buyo buumi bwamapenzi akuti taakwe ncomukonzya kucita. Nomuba mubukkale buli boobu mulakonzya kukkutila mubuumi kumwi kamubelekela Jehova calukkomano.

KUZUMANANA KUBA ALUSYOMO LUYUMU

Nomuyandwa bakwesu abacizyi bacembeede, tamuli nyolikke pe mumasunko aanu. Babelesi ba Jehova bansiku ibakacembeede abalo bakayaanya buyumuyumu bukozyenye ambomujisi. Mucikozyanyo, Izaka, Jakobo, alimwi a Ahija bakaleka kubona. (Matl. 27:1; 48:10; 1Bam. 14:4) Sara wakalimvwa ‘kucembaala.’ (Matl. 18:11, 12) Mwami Davida “tanaakali kukasaalilwa.” (1Bam. 1:1) Barizilai taakwe naakacili kumvwa kunona kwacakulya naa kumvwa bubotu bwanyimbo. (2Sam. 19:32-35) Abrahamu a Naomi umwi aumwi wakeelede kuliyumya akaambo kakufwidwa ngobakwetene limwi.—Matl. 23:1, 2; Rut. 1:3, 12.

Ncinzi cakabagwasya kuzumanana kusyomeka kuli Jehova alimwi akuzumanana kuba alukkomano? Mubucembele bwakwe, kasyomede mucisyomezyo ca Leza, Abrahamu “wakayuma akaambo kalusyomo lwakwe.” (Rom. 4:19, 20) Andiswe tuyandika kuba alusyomo luyumu. Lusyomo luli boobu taluyeeme amyaka yakuzyalwa njotujisi naa bukkale bwesu. Mucikozyanyo, noliba leelyo naatakajisi nguzu, naakali moofwu, alimwi naatakali kubukila bulo, sikale Jakobo wakajisi lusyomo luyumu muzisyomezyo zya Leza. (Matl. 48:1-4, 10; Heb. 11:21) Mazuba aano, ba Ines, ibajisi myaka yakuzyalwa iili 93 baciswa bulwazi bwakutebela milambi, pele bakaamba kuti: “Buzuba abuzuba ndilimvwa kuti Jehova wandilongezya kapati. Buzuba abuzuba ndiyeeya zya Paradaiso. Kuyeeya boobu kundipa kuba abulangizi.” Eelo kaka eeci ncikozyanyo cibotu kapati!

Tuyumya lusyomo lwesu kwiinda mukupaila, kulingaula Jwi lya Leza, alimwi akujanika kumiswaangano ya Bunakristo. Musinsimi Daniele naakacembeede wakali kupaila ziindi zyotatwe buzuba abuzuba alimwi wakazumanana kwiiya Jwi lya Leza. (Dan. 6:10; 9:2) Mukamufwu uucembeede, Ana, “kunyina naakali kulovwa kutempele.” (Lk. 2:36, 37) Ciindi nomujanika kumiswaangano kweelana ambocikonzyeka akutola lubazu kusika mpomugolela, mulalikatalusya nobeni abaabo boonse ibajanika. Alimwi lyoonse Jehova ulaikkomanina mipailo yanu, nokuba kuti tamukonzyi kucita zintu zimwi.—Tus. 15:8.

Amutondezye bwaabi

Bunji bwandinywe bakwesu abacizyi basyomeka mulayanda kulanga kutegwa kamulibalila, alimwi inga mwayanda kuba anguzu kutegwa kamujanika kumiswaangano, pele cilamukatazya kapati, ambweni tacikonzyeki buya akukonzyeka. Aboobo, ino ncinzi ncomukonzya kucita? Amucite kufwumbwa ncomukonzya kucita. Banji ibatakonzyi kujanika kumiswaangano balakkomana kuswiilila kumiswaangano kwiinda mukubelesya fooni. Ba Inge, ibajisi myaka yakuzyalwa iili 79 tababoni kabotu, alimwi kutegwa balibambile miswaangano babelesya mapepa aakapulintwa aajisi mabala mapati kapati ngabaletela mukwesu umwi mumbungano.

Ambweni mulijisi cintu cimwi bamwi ncobatajisi—ciindi. Sena inga tiimwacibelesya ciindi ncomujisi kuswiilila zibalo zyamu Bbaibbele izyakalekkoodwa, mabbuku aapandulula Bbaibbele aakalekkoodwa, makani aakalekkoodwa, alimwi azisobano zyakuswiilila buyo? Kuyungizya waawo, inga mwayanda kutumina luwaile basyominyoko kutegwa mubaambile zintu zyakumuuya alimwi ‘akuyumizyanya kwiinda mulusyomo lwaumwi amweenzinyina.’—Rom. 1:11, 12.

KUZUMANANA KUBA BASUNGU MUMULIMO WA LEZA

Amukambauke jwi

Ba Christa ibajisi myaka yakuzyalwa iili kuma 80 bakaamba kuti: “Cilacisa ikuti naa kaindi wakali musungu  mpoonya waleka kuba musungu.” Pele ino mbuti bacembeede mbobakonzya kuzumanana kuba alukkomano? Ba Peter, ibajisi myaka yakuzyalwa iili 75 bakaamba kuti: “Nkwiinda mukuzilanga munzila yeelede zintu, kutali lyoonse kwiile kuyeeya zintu nzyotakonzyi kucita lino, pele kukkomana azintu nzyokonzya kucita.”

Sena kuli nzila zimwi zyabukambausi nzyomuyeeya momukonzya kutola lubazu? Ba Heidi tabakonzyi kutola lubazu mubukambausi bwakuŋanda aŋanda mbuli mbobakali kucita kaindi. Lino bali mumyaka yamuma 80, bakaiya kubelesya kkompyuta kutegwa kabalemba magwalo. Basikumwaya bamwi bacembeede batalisya mibandi yamu Bbaibbele ciindi nobali mumasena aakupumunina naa nobali acitisyini cabbaasi. Ambweni lino mukkala muŋanda mobabambila bacembeede, sena bamadokota abamanesi ibamulanganya kubikkilizya abamwi mbomukkala limwi inga tiicaba cilawo canu?

Amukulwaizyanye

Kumamanino aabuumi bwakwe, Mwami Davida wakayandisya kusumpula bukombi busalala. Wakasanga mali akubikka bubambe bwakuyaka tempele. (1Mak. 28:11–29:5) Mbubwenya buyo, mulakonzya kuzyiba zintu zili mukucitika mumulimo wa Bwami wanyika yoonse akucita nzyomukonzya kutegwa mugwasyilizye. Mulakonzya kubagwasyilizya bapainiya naa basikumwaya bamwi basungu ibali mumbungano yanu kwiinda mukubaambila majwi aakulwaizya, kubapa cipego cisyoonto, naa zyakulya zitaduli. Nomupaila mulakonzya kubapailila bakubusi alimwi amikwasyi, babelesi baciindi coonse, ibaciswa, abaabo ibajisi mikuli mipati.

Nywebo amulimo ngomubeleka mulayandika kapati. Taateesu wakujulu takamulekelezyi pe. (Int. 71:9) Jehova ulamuyanda kapati alimwi ulamubikkila maano. Lino-lino toonse tunooyabukomena mumyaka yakuzyalwa kakunyina mapenzi aaboola akaambo kakucembaala. Katujisi nguzu alimwi katujisi buumi bulondokede, tuyoozumanana kubelekela Leza wesu siluyando, Jehova, mane kukabe kutamani!

^ par. 2 Mazina amwi acincwa.