Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

NGAZI YAMULINDIZI—YAKWIIYA March 2015

Magazini eeyi ijisi zibalo zyakwiiya kutalikila mu May 4 kusikila mu May 31, 2015.

MAKANI AABUUMI

Twakajana Mulimo Uujisi Zilongezyo Zinji

Ba David alimwi aba Gwen Cartwright bakali kuzyana limwi pele lino babelesya maulu aabo munzila mbotu kapati.

“Oobu Mbookayanda”

Nkaambo nzi mabbuku eesu mazuba aano ncaapandulula zibalo zyamu Bbaibbele munzila ngubauba alimwi iitakatazyi kumvwa?

Sena Muyoozumanana ‘Kulangila’?

Amubale kucinca mukumvwisya kwesu kujatikizya cikozyanyo ca Jesu cabanakalindu ibali kkumi, citondezya mbociyandika kupakamana.

Mibuzyo Yabasikubala

Kaindi, mabbuku eesu kanji-kanji akali kupandulula zintu ziiminina zintu zimwi alimwi azintu ziimininwa azintu zimwi, pele ino nkaambo nzi mazuba aano taavwuli kupandulula zibalo zyamu Bbaibbele munzila eeyi?

Amwiiye Kucikozyanyo Camatalenta

Cibalo eeci cipandulula kucinca mukumvwisya cikozyanyo camatalenta.

Kubagwasya Cakusyomeka Banabokwabo Kristo

Mbuti aabo Kristo mbabeteka kuba mbelele mbobabagwasya banabokwabo anguwe?

Sena Lulayo Lwakukwata naa Kukwatwa “Buyo mu Mwami” Lucibeleka Asunu?

Aabo ibajisi makanze aakutobela lulayo lwa Leza balamukkomanisya alimwi balalongezyegwa kumuuya.