MULIMO wakukambauka makani mabotu ngomulimo uuyandika kapati uucitwa mazuba aano nyika yoonse mbwiizulwa. Mbomuli umwi wababelesi ba Jehova, masimpe mucibona kuba coolwe cipati kutola lubazu mumulimo wakuyiisya bantu kuti babe basikwiiya. Nokuba boobo, mulazumina kuti bapainiya alimwi abasikumwaya kanji-kanji kuli buyumuyumu mbobajana kutegwa bazumanane kuba basungu mumulimo wakukambauka.

Ncinzi cikonzya kumugwasya kuzumanana kuba basungu mumulimo wakukambauka?

Basikumwaya bamwi cilabakatazya kujana muntu wakubandika limwi nobakambauka kuŋanda aŋanda. Alimwi buya, bantu banji tabajaniki aŋanda. Bamukamwini ŋanda mwabasikila balakonzya kuukaka mulumbe wesu wa Bwami nokuba kutunyemena buya. Nokuba boobo, basikumwaya bamwi ibajisi cilawo cipati alimwi mwalo bantu mobaukkomanina mulumbe, balalibilika kuti naa inga bauzuzikizya mulimo. Basikumwaya bamwi mumbungano bali kukambauka myaka minji kwiinda mbobakali kuyeeyela kumane bakatyompwa.

Sena ceelede kutugambya kuzyiba kuti bantu ba Jehova boonse balayaanya buyumuyumu ibukonzya kubapa kuti busungu bwabo mumulimo wakukambauka bumane? Peepe. Kayi, tuli munyika yeendelezyegwa a “amubi,” Saatani Diabolosi, aboobo inga tiitwalangila kuti ceelede kuuba-uba kukambauka mulumbe wa Leza walufwutuko.—1Joh. 5:19.

Kufwumbwa nomuyaanya buyumuyumu nywebo lwanu kumugama ciindi nomwaambilizya mulumbe mubotu, amube alusyomo lwakuti Jehova ulakonzya kumugwasya kubulwana buyumuyumu oobo. Aboobo, ncinzi ncomukonzya kucita kutegwa muzumanane kuba basungu mumulimo wa Bunakristo? Atulange-lange nzila zimwi.

KUGWASYA BASIKUMWAYA BAPYA

Mwaka amwaka, zyuulu-zyuulu zyabantu balabbapatizyigwa akuba Bakamboni ba Jehova. Ikuti naa mwakatondezya kulyaaba kwanu kuli Jehova caino-ino kwiinda mukubbapatizyigwa, mulakonzya kugwasyigwa kapati kuzwa kuli baabo ibajisi luzyibo ibali kukambauka myaka minji kwiinda ndinywe. Alimwi ikuti naa mwali bakambausi ba Bwami myaka minji, sena inga tiimwayanda kujana zilongezyo kwiinda mukugwasya bapya?

Jesu wakalizyi kuti basikwiiya bakwe bakali  kuyandika busolozi kutegwa babe bakambausi bacibwene, aboobo wakabatondezya mbowakeelede kubelekwa mulimo. (Lk. 8:1) Ncimwi buyo amazuba aano, kuyandika kugwasya bamwi kutegwa babe babelesi bacibwene mumulimo.

Tatweelede kuyeeya kuti sikumwaya mupya ulakonzya kuba aaluzyibo lwakuyiisya kwiinda mukutola buyo lubazu mumulimo wakukambauka. Uyandika kuyiisyigwa lwakwe kumugama amwiiyi uujisi lubomba alimwi aluyando. Lwiiyo oolu lulakonzya kubikkilizya kutondezya sikumwaya mupya (1) mbokulibambilwa mpoonya akucita citondezyo, (2) mbwakonzya kutalika mubandi amukamwini ŋanda naa amuntu weenda munzila, (3) mbokwaabilwa mabbuku naa mamagazini, (4) mbwakonzya kupilukila kumuntu iwakatondezya luyandisisyo, alimwi (5) mbwakonzya kutalisya ciiyo ca Bbaibbele. Kanji-kanji kuli bubotu bujanika ikuti ooyo uuyiisyigwa wabikkila maano akwiiya nzila nzyabelesya kukambauka muntu ooyo uumuyiisya. (Lk. 6:40) Ikuti uuyiisya kaswiilila ciindi sikumwaya mupya nakambauka alimwi akumugwasya ikuti wayandika kugwasya, sikumwaya mupya uyakukkomana akugwasyigwa kapati. Sikumwaya mupya alimwi ulakonzya kugwasyigwa kwiinda mukumulumbaizya alimwi akumwaambila nzila zikonzya kumugwasya.—Muk. 4:9, 10.

AMUBANDIKE ASIKUMWAYA NGOMUBELEKA LIMWI

Nokuba kuti mulakonzya kusoleka kubandika abantu mumulimo wakukambauka, pele mumazuba amwi mulakonzya kuba amubandi mubotu kapati asikumwaya ngomuli limwi mumulimo wakukambauka. Mutalubi kuti Jesu wakabatuma basikwiiya bakwe kuyakukambauka “bobilo-bobilo.” (Lk. 10:1) Ciindi nobakali kubeleka antoomwe, bakali kukonzya kukulwaizyanya. Aboobo, ciindi nomuli amusyominyoko mumulimo wakukambauka ncoolwe cibotu kapati ‘cakuyumizyanya.’—Rom. 1:12.

Nzintu nzi zimwi nzyomukonzya kubandika? Sena kuli umwi akati kanu uujisi cakuluula cikulwaizya cakacitika lino-lino? Sena kuli kaambo kamwi kabotu nkomwakajana ciindi nomwakali kucita ciiyo canu nobeni naa ciindi nomwakali kukomba mumukwasyi? Sena kuli kaambo kamwi ikakamuyumya-yumya nkomwakamvwa kumiswaangano? Zimwi ziindi, sikumwaya ngomwabeleka limwi inga katali ngonguwe ngomubeleka limwi bunji bwaziindi. Sena mulizyi mbwaakakajana kasimpe? Ncinzi cakamupa kusyoma kuti eeyi nembunga ya Jehova? Mikuli nzi njaakajisi naa nzintu nzi izyakamucitikila mubuumi? Ambweni mulakonzya kumwaambila zintu izyakamucitikila nywebo lwanu. Tacikwe makani kufwumbwa mbobautambula bantu mulumbe, kubeleka aumwi mumulimo wakukambauka kutupa coolwe cibotu kapati ‘cakuzumanana kuyakana umwi amweenzinyina.’—1Tes. 5:11.

AMUZUMANANE ACILENGWA CIBOTU CAKUBALA

Kuzumanana acilengwa cibotu cakubala cilayandika kutegwa muntu azumanane kuba musungu mumulimo  wakukambauka. “Muzike uusyomeka alimwi uucenjede” ulatupa makani aasiyene-siyene. (Mt. 24:45) Aboobo, kuli makani manji kapati aajatikizya cakulya cakumuuya ngomukonzya kubala. Atulange-lange cikozyanyo cimwi citondezya makani amwi ngomukonzya kubala nomucita ciiyo canu nobeni, mbuli makani aakuti: Nkaambo nzi mulimo wakukambauka Bwami ncouyandika kapati? Kabbokesi kabikkilizyidwe kalijisi twaambo tumwi.

Kulanga-langa twaambo tuli mukabbokesi kulakonzya kutukulwaizya kuzumanana kuba basungu mumulimo wakukambauka. Sena inga tiimwabikka bubambe bwaciiyo bwakujana twaambo tumbi tunji tutondezya ncouyandika kapati mulimo ooyu? Mpoonya amuzinzibale kuyeeya kujatikizya twaambo ooto alimwi amagwalo aamba kujatikizya ntuto. Kucita boobo kuyakupa kuti busungu bwesu mumulimo wakukambauka bukomene.

AMUZIBELESYE NZILA ZIPEGWA

Mbunga ya Jehova lyoonse ilapa nzila zikonzya kutugwasya mumulimo wesu wakukambauka. Mucikozyanyo, kunze aanzila yakukambauka kuŋanda aŋanda, tulakonzya kukambauka kwiinda mukulemba magwalo, kubelesya fooni, kukambauka kubuleya, alimwi akukambauka makani mabotu kwiinda mukubelesya nzila yabukambausi bwamukwiizya alimwi amumasena bantu mobacitila makwebo. Alimwi tulakonzya kubikka bubambe bwakukambauka mucilawo motutavwuli kukambauka.

Sena mulazitambula nzila eezyi? Sena kuli nomwakasola kale kubelesya imwi yanzila eezyi? Banji ibakasola kale kuzibelesya bajana lukkomano lunji akaambo kabubotu mbobajana. Amulange-lange zikozyanyo eezyi zyotatwe.

Cikozyanyo cakusaanguna cijatikizya bubotu bwacibalo cimwi cijanika mu Mulimo Wesu wa Bwami  cijatikizya mbokutalisyigwa ciiyo ca Bbaibbele. Cakamugwasya kapati mucizyi uutegwa April kutalisya ziiyo kubamakaintu botatwe mbabeleka limwi kumulimo. Wakagambwa akukkomana kapati ciindi boonse botatwe nobakazumina kwiiya alimwi anobakatalika kujanika kumiswaangano yambungano.

Cikozyanyo citobela cijatikizya kwaabila mamagazini eesu. Tukulwaizyigwa kuyandaula bantu bamwi ibakonzya kukkomanina zibalo zimwi zigaminide izijanika mumamagazini eesu. Mulangizi wabbazu umwi ku United States wakaamba kuti wakaabila magazini ya Sinsimuka! kubeendelezi bazintoolo izisambala matailo aamyootokala mubusena bumwi, magazini eeyi yakajisi cibalo icakali kujatikizya matailo. Mukwesu ooyu alimwi amukaintu wakwe bakaabila bamadokota bamubbazu lyabo ibainda ku 100 magazini imwi iyakajisi makani aamutwe wakuti “Understanding Your Doctor.” Wakaamba kuti: “Nzila eeyi yagwasya kapati kuti katubasikila bantu aaba akubaabila mabbuku eesu. Kumvwana abantu aaba capa kuti ziindi zinji katubandika ambabo.”

Cikozyanyo catatu cijatikizya kukambauka kubelesya fooni. Mucizyi uutegwa Judy wakalembela bakumaofesi eesu mapati kutondezya kulumba akaambo kakukulwaizyigwa kukambauka kubelesya fooni. Wakaamba kuti banyina ibakajisi myaka yakuzyalwa iili 86, ibakajisi penzi lyakuciswa-ciswa, bakali kwiibelesya nzila eeyi kutegwa batole lubazu mumulimo ooyu uusetekene alimwi bakali kujana lukkomano kwiinda mukusololela ciiyo ca Bbaibbele kumucembele iwakajisi myaka yakuzyalwa iili 92!

Masimpe, nzila zijanika mumabbuku eesu zilagwasya ncobeni. Amuzibelesye nzila eezyo! Zilakonzya kumugwasya kuba alukkomano akuzumanana kuba basungu mumulimo wanu wakukambauka.

AMULIBIKKILE MBAAKANI NZYOMUKONZYA KUZUZIKIZYA

Kuzwidilila mumulimo wakukambauka takuyeeme akuvwula kwamabbuku naa mamagazini muntu ngakonzya kwaabila, kuvwula kwaziiyo zya Bbaibbele muntu zyasololela, naa kuvwula kwabantu mbotwagwasya kuba babelesi ba Jehova. Alimwi buya, ikuti twayeeya kujatikizya Nowa, bali bongaye bantu mbaakagwasya kuba bakombi ba Jehova kunze buyo lyamukwasyi wakwe? Nokuba boobo waambwa kuti wakazwidilila mumulimo wabukambausi. Ciyandika kapati nkubelekela Jehova cakusyomeka.—1Kor. 4:2.

Basikumwaya ba Bwami banji bajana kuti kuyandika kubikka mbaakani muntu nzyakonzya kuzuzikizya kutegwa abe musungu mumulimo wakukambauka. Ino nimbaakani nzi zimwi? Zimwi nkozili mukabbokesi kabikkilizyidwe.

Kwiinda mukugwasyigwa a Jehova, amuyandaule nzila zikonzya kumubelekela kabotu mumulimo wanu. Ikuti mwazizuzikizya mbaakani zyanu, muyakukkomana akaambo kakuzizuzikizya alimwi akukkutila akaambo kakuzyiba kuti mwacita zyoonse nzyomukonzya kutegwa mukambauke makani mabotu.

Inzya, cilakonzya kumuyumina kukambauka makani mabotu. Nokuba boobo, kuli zintu zimwi nzyomukonzya kucita kutegwa mube sikumwaya wa Bwami musungu. Amukulwaizyanye asikumwaya ngomubeleka limwi mumulimo wakukambauka, amube acilengwa cibotu cakubala akuzumanana kucita boobo, amuzibelesye nzila nzyatukulwaizya kubelesya muzike uusyomeka, alimwi amulibikkile mbaakani nzyomukonzya kuzuzikizya. Kwiinda zyoonse, mutalubi kuti Leza watupa coolwe citakonzyi kweelanisyigwa acintu cili coonse, coolwe cakukambauka makani mabotu mbotuli Bakamboni bakwe. (Is. 43:10) Eelo kaka muyakujana lukkomano lunji kapati ikuti mwazumanana kuba basungu mumulimo wanu wakukambauka!