Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

NGAZI YAMULINDIZI—YAKWIIYA October 2014

Magazini eeyi ijisi zibalo zyakwiiya kutalikila mu December 1 kusikila mu 28, 2014.

Bakalyaaba Amoyo Woonse Kuyakubelekela—Ku Taiwan

Bakamboni ba Jehova bainda ku 100 balabeleka mumasena aabulide bakambausi ba Bwami mu Taiwan. Amumvwe zyakuluula zyabo alimwi amwiiye icabagwasya kuti bazwidilile.

Amube Aalusyomo Luyumu mu Bwami

Jehova wakabelesya zizuminano izili cisambomwe zitobelene kusinizya kuti makanze aakwe ayakuzuzikizyigwa. Ino zisyomezyo eezyi inga zyayumya buti lusyomo lwesu?

Muyooba “Cisi Cabapaizi”

Zizuminano zyamamanino zyotatwe muzizuminano izili cisambomwe, zilakonzya kutupa kuba aalusyomo mu Bwami bwa Leza alimwi akukambauka makani mabotu kubantu.

MAKANI AABUUMI

Zintu Zikkomanisya Izyakandicitikila Mubuumi Bwangu Bwakubeleka Mulimo wa Bwami

Ba Mildred Olson bamubelekela Jehova kwamyaka yiinda ku 75, kubikkilizya amyaka iitandila ku 29 mumulimo wabumisyinali mu El Salvador. Ncinzi cibapa kuti mumoyo kabalimvwa mbuli kuti bacili bana?

Amucikkomanine Coolwe Ncomujisi Cakubeleka a Jehova!

Ncinzi cibakulwaizya aabo ibakomba Jehova kuleka kuyandaula zintu zyakumubili?

“Amuzumanane Kubikkila Maano Kuzyintu Zili Kujulu”

Nkaambo nzi aabo ibajisi bulangizi ibwakuyakupona anyika kukabe kutamani ncobayandika kubikkila maano kuzintu zili kujulu? Alimwi mbuti mbobakonzya kucita oobo?