“Tatuleki kuyeeya mulimo wanu walusyomo akubeleka kwanu kwaluyando.”—1 TE. 1:3.

1. Ino Paulo wakalimvwa buti kujatikizya baabo ibabelekela Jehova cakulyaaba?

MWAAPOSTOLO Paulo wakali kubayeeya aabo ibakali kubeleka canguzu kukambauka makani mabotu. Paulo wakalemba kuti: “Tatuleki kuyeeya mulimo wanu walusyomo akubeleka kwanu kwaluyando alimwi akuliyumya kwanu akaambo kabulangizi mbomujisi mu Mwami wesu Jesu Kilisito kumbele lya Leza wesu alimwi Taateesu.” (1 Te. 1:3) Masimpe, Jehova ulaiyeeya milimo yaluyando yabaabo ibamubelekela cakusyomeka, taakwe makani naa bukkale bwabo bulabazumizya kucita zinji naa pe.—Heb. 6:10.

2. Ncinzi ncotutiilange-lange mucibalo eeci?

2 Babelesima—bakaindi alimwi abamazuba aano—balyaaba kubelekela Jehova mumulimo waciindi coonse. Atulange-lange bantu bamwi bamumwaanda wamyaka wakusaanguna mbobakali kubeleka. Alimwi tulalanga-langa milimo iisiyene-siyene yamumulimo waciindi coonse mazuba aano alimwi akubona mbotukonzya kutondezya kuti tulabayeeya aabo ibalyaaba amoyo woonse kubeleka munzila zyaalubazu.

BANAKRISTO BAMUMWAANDA WAMYAKA WAKUSAANGUNA

3, 4. (a) Mbuti bamwi mbobakali kubeleka mumwaanda wamyaka wakusaanguna? (b) Ino bakali kuzijana buti nzyobakali kuyandika kumubili?

3 Kakutanainda ciindi cilamfwu kuzwa naakabbapatizyigwa, Jesu wakatalisya mulimo mupati iwakali kuyakucitwa munyika yoonse.  (Lk. 3:21-23; 4:14, 15, 43) Naakafwa, baapostolo bakwe mbabakali kusololela mukukomezya mulimo wakukambauka. (Mil. 5:42; 6:7) Banakristo bamwi mbuli Filipo bakali kubeleka kabali bakambausi alimwi bamwi bakali bamisyinali mu Palestine. (Mil. 8:5, 40; 21:8) Paulo alimwi abamwi bakali kusika mumasena aakali kulamfwu kapati. (Mil. 13:2-4; 14:26; 2 Ko. 1:19) Mucikozyanyo, bamwi mbuli Silvano, Marko, alimwi a Luka, abalo bakali kubeleka mulimo wakukkopolola naa wakulemba. (1 Pe. 5:12) Bacizyi Banakristo bakali kubelekela antoomwe abakwesu aaba ibakali kusyomeka. (Mil. 18:26; Lom. 16:1, 2) Zikozyanyo zyabo zibotu zipa kuti Magwalo aa Banakristo aa Chigiliki kaakondelezya kubala, alimwi zitondezya kuti Jehova ulabayeeya babelesi bakwe cakusyomeka.

4 Mbuti babelesi baciindi coonse bakusaanguna mbobakali kugwasilizyigwa kumubili? Zimwi ziindi, bakali kulanganizyigwa abamwi alimwi akutambula lugwasyo munzila zimbi kuzwa ku Banakristonyina, pele tiibakali kulomba buya kuti bapegwe lugwasyo. (1 Ko. 9:11-15) Bantu bamwi alimwi ambungano zyakali kubagwasyilizya cakuliyandila. (Amubale Milimo 16:14, 15; Bafilipi 4:15-18.) Paulo abeenzinyina alimwi bakali kubeleka mulimo wakumubili kwaciindi cisyoonto kutegwa bajane mali aayandika.

BABELESI BACIINDI COONSE BAMAZUBA AANO

5. Ino banabukwetene bamwi bakalimvwa buti kujatikizya mulimo waciindi coonse?

5 Mazuba aano aalo, banji balalitakata mumbazu zisiyene-siyene zyamulimo waciindi coonse. (Amubone kabbokesi kakuti “ Mbazu Zisiyene-siyene Zyamulimo Waciindi Coonse.”) Ino balimvwa buti kujatikizya mulimo wabo? Ooyu ngomubuzyo ngomukonzya kubabuzya, ikuti mwacita oobo muyakugwasyigwa kapati. Amubone cikozyanyo eeci: Mukwesu iwakabeleka mulimo wabupainiya bwaciindi coonse, bupainiya bwaalubazu, mulimo wabumisyinali, alimwi amulimo wa Bbeteli kunze aacisi, wakaamba kuti: “Ndilimvwa kuti kunjila mulimo waciindi coonse nkokusala kumwi kubotu kapati nkondakacita. Nondakajisi myaka yakuzyalwa iili 18, ndakajisi buyumuyumu bwakusala akati kakuunka kuyunivesiti, kunjila mulimo wakumubili, alimwi akucita bupainiya. Izyandicitikila zyandigwasya kubona kuti Jehova talubi kulyaaba muntu nkwacita kutegwa amubelekele mulimo waciindi coonse. Ndacikonzya kubelesya luzyibo Jehova ndwaakandipa munzila izyatakali kunga zyakonzyeka ikuti nondakasala mulimo wakumubili.” Mukaakwe wakaamba kuti: “Mulimo uuli woonse wandigwasya kukomena. Twabona Jehova mbwakwabilila alimwi ambwasololela munzila nzyotwatakali kukonzya kubona ikuti notwakasala kucita buyo zintu zitukkomanisya. Ndilamulumba Jehova abuzuba akaambo kamulimo waciindi coonse.” Sena andinywe inga mwayanda kulimvwa boobu?

6. Ndusinizyo luli buti ndotweelede kuba aandulo toonse kujatikizya mbwalimvwa Jehova?

6 Cakutadooneka, bamwi bali mubukkale butakonzyi kubazumizya kunjila mulimo waciindi coonse aali cecino ciindi. Tulakonzya kuba masimpe kuti Jehova ulakukkomanina kusoleka kwabo akwalo. Amuyeeye kujatikizya baabo Paulo mbakaamba mulugwalo lwa Filimoni 1-3, kubikkilizya abaabo boonse ibakali mumbungano yaku Kolose. (Amubale.) Paulo wakabalumba, awalo Jehova wakabalumba. Mbubwenya buyo, Taateesu wakujulu ulalumba mulimo ngomucita. Nokuba boobo, mbuti mbomukonzya kubagwasya aabo ibabeleka mulimo waciindi coonse?

KUGWASYA BAPAINIYA

7, 8. Ino mulimo wabupainiya ujatikizya nzi, alimwi mbuti bamwi mumbungano mbobakonzya kubagwasya bapainiya?

7 Mbubwenya mbuli bakambausi bamumwaanda wamyaka wakusaanguna, bapainiya balazigwasya kapati mbungano. Bunji bwabo balasoleka kubeleka mawoola aali 70 mumulimo wakukambauka amwezi. Mbuti mbomukonzya kubagwasya?

8 Mucizyi umwi mupainiya uutegwa Shari wakaamba boobu: “Bapainiya balibonya kuba bayumu, balaunka mumulimo wakukambauka  buzuba abuzuba. Nokuba boobo, bayandika kukulwaizya.” (Lom. 1:11, 12) Mucizyi umbi iwakali mupainiya kwamyaka iili mbwiibede wakaamba boobu kujatikizya bapainiya mumbungano yakwe, wakati: “Balabeleka canguzu kapati. Ikuti umwi wabelesya mootokala wakwe kubatola mumulimo wakukambauka, kubatamba kucakulya, kubaulila mungwimba wamumootokala naa kubapa buyo mali, balalumba kapati. Kucita boobu kutondezya kuti mulababikkila ncobeni maano.”

9, 10. Ncinzi bamwi ncobacita kutegwa bagwasye bapainiya bamumbungano yabo?

9 Muunzila nzi momukonzya kubagwasya bapainiya mumulimo wakukambauka? Mucizyi mupainiya umwi uutegwa Bobbi wakaamba kuti: “Tulayandika bakubeleka limwi kwaambisya mukati kansondo.” Mupainiyanyina umwi wamumbungano njemunya wakayungizya kuti: “Nciyumu kujana wakubeleka limwi kumazuba.” Kujatikizya mulimo wakwe wabupainiya, mucizyi umwi walo lino uubelekela aa Bbeteli ku Brooklyn wakaamba boobu: “Mucizyi umwi iwakajisi mootokala wakandaambila kuti, ‘Kufwumbwa ciindi wabula muntu wakubeleka limwi, inga wandizyibya kutegwa tuunke limwi mumulimo wakukambauka.’ Wakandigwasya ncobeni mumulimo wangu wabupainiya.” Ba Shari bakaamba kuti: “Bakotoka kuzwa kukukambauka, bapainiya batakwete naa batakwetwe kanji-kanji inga bali balikke. Mulakonzya kubatamba kukukomba kwanu mumukwasyi ciindi aciindi. Kucita zintu zimwi ambabo inga cabagwasya kuti bazumanane kuba bayumu.”

10 Kayeeya kujatikizya mulimo wakwe wabupainiya abacizyi bamwi batakwetwe, mucizyi umwi walo iwabeleka myaka iitandila ku 50 mumulimo waciindi coonse wakaamba kuti: “Baalu bakali kutuswaya ciindi aciindi. Bakali kutubuzya kujatikizya mbotwakali kupona alimwi amulimo wakumubili alimwi akuyanda kuzyiba naa kuli zintu nzyotulibilika. Bakali kubikkila ncobeni maano. Bakali kutuswaya mumaanda eesu kutegwa bazyibe lugwasyo ndotwakali kuyandika.” Eeci inga camuyeezya kulumba Paulo nkwaakatondezya ciindi naakalanganizyigwa amwaalumi umwi waku Efeso iwakajisi mukwasyi.—2 Ti. 1:18.

11. Ino kubeleka mulimo wabupainiya bwaalubazu kubikkilizya nzi?

11 Mbungano zimwi zilijisi coolwe cakuba abapainiya baalubazu. Bunji bwabakwesu abacizyi aaba balasolekesya kubeleka mawoola aasika ku 130 mumulimo wakukambauka mwezi  amwezi. Akaambo kakuti ciindi cinji bacibelesya kukambauka alimwi akugwasya munzila zimwi, babelesya buyo ciindi cisyoonto kumulimo wakumubili naa kusala kutabelekela limwi mulimo wakumubili. Ofesi yamutabi ilabapa mali masyoonto aakubelesya mwezi amwezi kutegwa bazumanane kubikkila maano kumulimo wakukambauka.

12. Mbuti baalu alimwi abamwi mbobakonzya kugwasya bapainiya baalubazu?

12 Mbuti mbotukonzya kugwasya bapainiya baalubazu? Mukwesu umwi uubelekela amutabi uubandika abapainiya baalubazu bamwi, wakaamba kuti: “Baalu beelede kubandika ambabo, kutegwa bazyibe bukkale mobabede alimwi akuzyiba mbobakonzya kubagwasyilizya. Bakamboni bamwi bayeeya kuti mali aakubelesya ngobapegwa bapainiya baalubazu alizulide, nokuba boobo bakwesu bakubusena ooko balakonzya kubagwasya munzila zinji.” Mbubwenya mbuli bapainiya baciindi coonse, bapainiya baalubazu balakkomana kuba aamuntu wakubeleka limwi mumulimo wakukambauka. Sena inga mwabeleka ambabo?

KUGWASYA BALANGIZI BEENDEENDA

13, 14. (a) Ncinzi ncotuteelede kuluba kujatikizya balangizi bamabazu? (b) Ncinzi ncomuyeeya kuti mulakonzya kucita kutegwa mugwasye baabo ibabeleka mulimo wakweendeenda?

13 Balangizi bamabazu alimwi abamakaintu babo mbantu bayumu kumuuya alimwi ibaliyumya kapati. Nokuba boobo, abalo bayandika kukulwaizya, kubeleka ambabo mumulimo wakukambauka, alimwi akulikondelezya antoomwe ambabo munzila iili kabotu. Ino mbuti kuti baciswa mpoonya bajatwa kucibbadela kumane ambweni bayandika kwaandulwa naa busilisi bumwi? Balakatalukwa kapati ciindi bakwesu abacizyi nobabagwasya zintu nzyobayandika alimwi aciindi nobatondezya kuti balabikkila maano kutali zintu zyabo beni. Tulakonzya kuyeeya “musilisi uuyandwa” Luka, mulembi wabbuku lya Milimo, ncaakacitila Paulo alimwi abeenzinyina mbobakali kubeleka limwi mulimo wakweendeenda.—Kol. 4:14; Mil. 20:5–21:18.

14 Balangizi beendeenda alimwi bamakaintu babo balayandisya kuba abalongwe. Mulangizi wabbazu umwi wakalemba kuti: “Beenzuma inga balazyiba ciindi nondiyandika kukulwaizya. Balabuzya mibuzyo iibapa kuti bazyibe ncondiyandika, alimwi eeci cilandigwasya kuti ndaanguluke kubaambila zintu izindilibilisya. Bandigwasya kapati akaambo kakuti balaswiilila cakubikkila maano.” Balangizi bamabazu abamakaintu babo balalumba kapati ciindi bakwesu abacizyi nobababikkila maano.

KUGWASYA BAMUKWASYI WA BBETELI

15, 16. Milimo nzi njobacita ibamukwasyi wa Bbeteli alimwi abaabo babelekela mu Maanda Aakucitila Miswaangano Mipati, alimwi mbuti mbotukonzya kubagwasya?

15 Nyika yoonse mbwiizulwa, aabo ibabelekela a Bbeteli alimwi amu Maanda Mapati Aakucitila Miswaangano, balagwasya kapati mumulimo wa Bwami mumasena aalanganizyigwa aofesi yamutabi yakubusena oobo. Ikuti mbungano naa bbazu lyanu kalijisi babelekela a Bbeteli, mbuti mbomukonzya kutondezya kuti mulabayeeya?

16 Ciindi nobasika-sika a Bbeteli, balakonzya kukuyeeya kapati kuŋanda, akaambo kakuti bakasiya banamukwasyi alimwi abalongwe. Eelo kaka balalumba ciindi babelesinyina a Bbeteli nobasola kubamba zilongwe ambabo! (Mk. 10:29, 30) Mulimo wabo ulabazumizya kuunka kumiswaangano yambungano alimwi akutola lubazu mumulimo wakukambauka nsondo ansondo. Nokuba boobo, babelekela a Bbeteli ciindi aciindi balapegwa milimo imwi iiyungizyidwe. Ciindi mbungano noitondezya kuti ilamvwisya bukkale mobabede alimwi akutondezya kuti balabalumba kapati babelekela a Bbeteli alimwi amulimo ngobacita, boonse balagwasyigwa.—Amubale 1 Batesalonika 2:9.

KUGWASYA BABELESI BACIINDI COONSE IBABELEKELA KUNZE AACISI

17, 18. Milimo nzi iijatikizyidwe mumulimo wakubelekela kunze aacisi?

17 Aabo ibazumina mulimo wakuyakubelekela kucisi cimbi balakonzya kujana buyumuyumu  kujatikizya zyakulya, mwaambo, zilengwa alimwi ambokubede kubusena ooko. Nkaambo nzi ncobazumina kuyaanya buyumuyumu buli boobu?

18 Bamwi mbaamisyinali, balo kanji-kanji ibakambaukila mumasena bantu mobakonzya kugwasyigwa alwiiyo lwabo lwaalubazu. Ofesi yamutabi ilabapa bamisyinali mali aakubelesya kuula nzyobayandika. Bamwi ibapegwa mulimo wakuyakubelekela kunze aacisi balapegwa mulimo mumaofesi aamitabi naa kugwasyilizya mumulimo wakuyaka maanda aamitabi, kuyaka maofesi aabasanduluzi, Maanda Aakucitila Miswaangano Mipati naa kuyaka Maanda aa Bwami. Balapegwa zyakulya, aakoona alimwi alugwasyo lumwi. Mbubwenya mbuli bamukwasyi wa Bbeteli, balajanika lyoonse kumiswaangano alimwi akutola lubazu mumulimo wakukambauka kubusena ooko, aboobo inga twaamba kuti ncilongezyo munzila zinji.

19. Ncinzi ncotweelede kuzyiba kujatikizya bakwesu abacizyi ibabelekela kunze aacisi?

19 Mbuti mbomukonzya kubayeeya babelesi baciindi coonse bali boobu? Mutalubi kuti kumatalikilo cilakonzya kubayumina kuzyibila zyakulya zyakubusena ooko. Mwayanda kubatamba kucakulya, mulakonzya kubabuzya cakulya ncobakonzya kukkomanina naa cakulya ncobakonzya kusola kulya. Amukkazike moyo ciindi nobaiya mwaambo azilengwa zyakubusena ooko. Cilakonzya kutola ciindi cili mbocibede kuti bamvwe zintu zyoonse nzyomwaamba, pele caluyando mulakonzya kubagwasya mbomwaamba zintu mumwaambo wanu. Balayanda kwiiya!

20. Muunzila nzi mbotu motukonzya kubayeeya babelesi baciindi coonse abazyali babo?

20 Babelesi baciindi coonse balacembaala, abalo bazyali babo balacembaala. Ikuti bazyali kabali Bakamboni, cakutadooneka inga bayanda kuti bana babo bazumanane mumulimo wabo. (3 Jo. 4) Cakutadooneka, babelesi baciindi coonse bayakucita kufwumbwa ncobakonzya ikuti bazyali babo kabayandika lugwasyo alimwi banakubagwasya kweelana ambobakonzya. Nokuba boobo, aabo ibakkala afwaafwi abazyali balakonzya kubagwasya aabo ibali mumulimo waciindi coonse kwiinda mukuba bantu balibambide kugwasya ikuti bazyali bacembeede kabayandika lugwasyo. Mutalubi kuti babelesi baciindi coonse bajisi mikuli milemu mumulimo uuyandika kapati uutanabwenwe. (Mt. 28:19, 20) Sena nywebo naa mbungano yanu ilakonzya kubagwasya bazyali bababelesi baciindi coonse ikuti bayandika kugwasya?

21. Ino aabo ibali mumulimo waciindi coonse balimvwa buti kujatikizya lugwayo akukulwaizya kwabamwi?

21 Aabo ibanjila mulimo waciindi coonse balacita oobo kutali akaambo kakuyanda kuvwuba pe, pele balacita oobo akaambo kakuti bayanda kubelekela Jehova abamwi. Balalumba kapati kulugwasyo luli loonse ndomukonzya kubapa. Mucizyi umwi uubelekela kunze aacisi wakaamba mbobalimvwa banabunji, wakati: “Nokaba kagwalo kakulumba kalatondezya kuti bamwi balakuyeeya alimwi akuti balikkomene amulimo ngocita.”

22. Ino mulimvwa buti kujatikizya mulimo waciindi coonse?

22 Kubelekela Jehova mumulimo waciindi coonse ninzila mbotu kapati. Nenzila mbotu mubuumi. Alimwi nenzila mbotu yakulibambila lukkomano lutakamani ndobalangila babelesi basyomeka ba Jehova mubweendelezi bwa Bwami bwa Leza. Aboobo, toonse ‘tutaleki kuyeeya mulimo wabo walusyomo akubeleka kwabo kwaluyando alimwi akuliyumya’ kwababelesi baciindi coonse.—1 Te. 1:3.