‘Njookweenzya aliso lyangu alinduwe.’—INT. 32:8.

1, 2. Mbuti Jehova mbwababona babelesi bakwe baanyika?

CIINDI bazyali nobalanga bana babo kabasobana, kanji-kanji balagambwa kubona zintu nzyobakonzya kucita bana babo. Sena andinywe kuli nomwakagambwa kale azintu nzyobacita bana? Bana bamwi inga kabajisi busongo bwakuzyalwa aambubo naa kucita zisobano zimwi mbuli kubalika, mpoonya bana bamwi inga kabatajisi buyumuyumu muzisobano, kudulowiŋa naa twakupanga-panga. Kufwumbwa naa nzipego nzi nzyobajisi bana babo, bazyali balakkomana kuzyiba nzyobakonzya kucita bana babo.

2 Jehova awalo ulababikkila kapati maano bana bakwe baanyika. Babelesi bakwe bamazuba aano ubabona kuba “zintu ziyandisi zyazisi zyoonse.” (Hag. 2:7) Kaambo kapati ikabapa kuba bayandisi ndusyomo akulyaaba kwabo. Cakutadooneka, andiza mwakabona kale kuti akati ka Bakambonima kuli zipego zyakucita zintu ziindene-indene zinji. Bakwesu bamwi bajisi zipego zyakupa kabotu makani, mpoonya bamwi balicizyi kweendelezya zintu. Bacizyi banji balafwambaana kwiiya myaambo mipya alimwi akwiibelesya mumulimo wakukambauka, mpoonya bamwi nzikozyanyo zibotu zyabaabo ibagwasyilizya baabo bayandika kukulwaizya naa kulanganya balwazi. (Lom. 16:1, 12) Cakutadooneka, tulalumba kuba mumbungano iijisi Banakristo bali boobo.

3. Mibuzyo nzi njotutiilange-lange mucibalo eeci?

 3 Nokuba boobo, bakombima bamwi, kubikkilizya abakwesu bakubusi naa aabo ibakabbapatizyigwa caino-ino, andiza tabanazyiba ncobakonzya kucita mumbungano. Mbuti mbotukonzya kubagwasya kuti bacite zyoonse nzyobakonzya? Nkaambo nzi ncotweelede kusoleka kulanga bubotu mulimbabo, akubabona mbwababona Jehova?

JEHOVA ULANGA BUBOTU IBULI MUBABELESI BAKWE

4, 5. Mbuti cibalo cilembedwe mulugwalo lwa Babetesi 6:11-16 mbocitondezya kuti Jehova ulanga nzyobakonzya kucita babelesi bakwe?

4 Zibalo zinji zyamu Bbaibbele zilatondezya caantangalala kuti Jehova talangi buyo bubotu ibuli mubabelesi bakwe, pele alimwi ulabona anzyobakonzya kucita. Mucikozyanyo, ciindi Gideoni naakasalwa kuti aangulule bantu ba Leza kuzwa kumaanza aabana Midyani ibakali kubapenzya, kweelede kuti wakagambwa kumvwa kwaanzya kwamungelo kwakuti: “Jehova uli ayebo, O mwaalumi singuzu.” Kweelede kuti Gideoni wakalimvwa kuba “singuzu” aciindi eeco. Nokuba boobo, wakaamba kulibilika kwakwe ambwaakali kulimvwa kuti teeleli. Pele kweelana ambocitondezya cibalo, Jehova wakali kulanga nzyaakali kukonzya kucita mubelesi wakwe, pele Gideoni walo wakali kulitenga.—Amubale Babetesi 6:11-16.

5 Jehova wakalijisi lusyomo lwakuti Gideoni uyakubanununa bana Israyeli nkaambo wakalilubwene luzyibo lwakwe. Mungelo wa Jehova wakalibwene Gideoni mbwaakali kupupulula wiiti canguzu. Kuli cintu acimbi icakamukkomanisya mungelo. Kaindi, Bbaibbele nolyakali kulembwa, balimi bakali kupupulula wiiti naa zisyango zimwi antangalala kutegwa muwo ubagwasye kugwisya buungu. Cigambya ncakuti, Gideoni wakali kupupulula wiiti cakusisikizya mucikandilo camisaansa kutegwa bana Midyani bataboni zisyango zisyoonto nzyaakatebula. Oobu bwakali busongo ncobeni! Nkakaambo kaako mumeso aa Jehova, Gideoni tanaakali kubonwa buyo kuba mulimi uupakamene, pele alimwi wakali muntu uucenjede. Inzya, Jehova wakabona nzyaakali kukonzya kucita alimwi wakamubelesya.

6, 7. (a) Mbuti Jehova mbwaakali kumubona musinsimi Amosi mbokwakaindene ambobakali kumubona bana Israyeli bamwi? (b) Ncinzi citondezya kuti Amosi tanaakali muntu uutayiide?

6 Mbubwenya buyo, mucibalo caamba zyamusinsimi Amosi, Jehova wakabona nzyaakali kukonzya kucita mubelesi wakwe nokuba kuti kuli bamwi wakali kulibonya kuba muntu-muntu buyo uutakwe ambwabede. Amosi wakalipandulula kuti wakali mweembeli wambelele alimwi sikucela nkuyu—cilyo icakali kubonwa kuti ncabacete. Ciindi Jehova naakasala Amosi kuti asinganye misyobo iili kkumi yabana Israyeli ibakali kukomba mituni, bana Israyeli bamwi kweelede kuti bakali kuyeeya kuti tanaakali kweelela kupegwa mulimo ooyu.—Amubale Amosi 7:14, 15.

7 Amosi wakali kuzwa mumunzi iwakali kulamfwu, pele luzyibo lwakwe kujatikizya zilengwa abeendelezi bamuciindi eeco lutondezya kuti wakali muntu uubikkila maano. Kweelede kuti wakalibuzyi kabotu-kabotu bukkale bwamu Israyeli, alimwi kweelede kuti wakalijisi luzyibo kujatikizya zisi izyakali afwaafwi-fwaafwi akaambo kabasimakwebo ibakali kweendeenda. (Am. 1:6, 9, 11, 13; 2:8; 6:4-6) Basikwiiya zyamu Bbaibbele bamwi baamba kuti Amosi wakalicizyi kulemba. Musinsimi ooyu wakali kubelesya mabala mauba-uba alimwi mabotu, kunze lyaboobo wakalicizyi kweendelanya twaambo akubelesya mabala. Busicamba mbwaakatondezya Amosi naakali kukazya mupaizi Amaziya businizya kuti Jehova wakasalide muntu weelela alimwi wakali kukonzya kubelesya luzyibo ilwatakali kulibonya kumatalikilo.—Am. 7:12, 13, 16, 17.

8. (a) Ino Jehova wakamusyomezya nzi Davida? (b) Nkaambo nzi majwi aali mu Intembauzyo 32:8 ncaakulwaizya kuli baabo ibalitenga naa aabo ibatakwe luzyibo?

8 Inzya, Jehova ulabona nzyakonzya kucita mubelesi wakwe umwi aumwi. Wakasyomezya Mwami Davida kuti uyakumusololela lyoonse ‘aliso lyakwe aalinguwe.’ (Amubale  Intembauzyo 32:8.) Sena mwakabona kaambo eeci ncoceelede kutukulwaizya? Nokuba kuti andiza tulalitenga, Jehova ulakonzya kutugwasya kucita zintu nzyotwatali kuyeeyela kuti inga twazicita akutugwasya kuzuzikizya mbaakani nzyotwatali kuyeeyela. Mbubwenya mbuli mwiiyi mbwakonzya kugwasya sicikolo uutakwe luzyibo, Jehova ulatusololela kutegwa tucite zyoonse nzyotukonzya. Jehova alimwi ulakonzya kubelesya bakombima kutugwasya kucita zyoonse nzyotukonzya. Munzila nzi?

AMULANGAULE BUBOTU IBULI MULI BAMWI

9. Mbuti mbotukonzya kutobela lulayo lwa Paulo ‘lwakubikkila maano kuzintu nzyobayandika bamwi?

9 Paulo wakakulwaizya Banakristo boonse ‘kubikkila maano’ kuzintu nzyobayanda basyominyina. (Amubale Bafilipi 2:3, 4.) Kaambo kayandika kapati ikajanika mululayo lwa Paulo nkakuti tweelede kulanga akubona zipego nzyobajisi bamwi. Ino tulimvwa buti ciindi muntu umwi naatondezya kukkomana akaambo kakuyaambele kwesu? Kanji-kanji, cilatukulwaizya kuti tuzumanane kuyaambele kusikila mpotugolela. Mbubwenya buyo, ciindi notubona bubotu buli mubasyomima, tulabagwasya kuti bayume akukomena kumuuya.

10. Mbaani mubwini ibayandika kubikkilwa maano kapati?

10 Ino mubwini nguni ngotuyandika kubikkila maano? Masimpe, ciindi aciindi toonse tulayanda kubikkilwa maano munzila yaalubazu. Nokuba boobo, bana naa bakwesu bakabbapatizyigwa ino-ino balayandika ncobeni kubona kuti balabikkilizyigwa mumilimo yambungano. Eeci inga cabapa kuzyiba kuti abalo baleelede kutola lubazu. Kulubazu lumwi, ikuti twaalilwa kubatondezya kuti baleelela, luyandisisyo lwabo lwakusika azyeelelo, cintu calo Jwi lya Leza ncolikulwaizya kucita inga lwamana..—1 Ti. 3:1.

11. (a) Mbuti mwaalu mbwaakagwasya mukubusi umwi kumana nsoni? (b) Ino mwiiya nzi mumakani aamba zya Julien?

11 Mwaalu uutegwa Ludovic, walo ikagwasyigwa kwiinda mukubikkilwa maano abamwi ciindi naakacili mwana, wakaamba kuti: “Ciindi nonditondezya kuti ndilamubikkila maano kapati mukwesu umwi, ulayaambele kumuuya cakufwambaana. Kujatikizya mukwesu mukubusi uutegwa Julien, walo iwakali ansoni, ba Ludovic bakabona kuti ciindi naakali kuyanda kucita zintu zinji mumbungano wakali kuzicita cabuyamba. Ba Ludovic bakaamba kuti: “Ndakali kubona kuti wakali siluse alimwi wakali kuyandisya ncobeni kugwasya bamwi mumbungano. Aboobo, muciindi cakumudooneka, ndakabikkila maano kuzintu zibotu nzyaakali kucita akusola kumukulwaizya.” Mukuya kwaciindi, Julien wakeelela kuba mukutausi, alimwi lino ulabeleka kali mupainiya waciindi coonse.

AMUBAGWASYE KUTI BACITE ZYOONSE NZYOBAKONZYA

12. Mbube nzi bubotu ibuyandika mukugwasya umwi kucita zintu zyoonse nzyakonzya? Amupe cikozyanyo.

12 Masimpe, ikuti katuyanda kugwasya bamwi kucita zintu zyoonse nzyobakonzya, tweelede kubikkila maano kapati. Mbubwenya mbwaatondezya makani aamba zya Julien, tweelede kulangisisya bube bubotu aluzyibo ndwajisi muntu mwalo mwakonzya kucita kabotu, ikutali mwataciti kabotu. Oobu mbombubo Jesu mbwaakamubona mwaapostolo Petro. Nokuba kuti ziindi zinji Petro wakali kulibonya mbuli kuti tanaakali kukakatila kuli nzyaamba, Jesu wakaamba kuti wakali kuyakuba mbuli bbwe liyumu.—Joh. 1:42.

13, 14. (a) Mbuti Barnaba mbwaakatondezya kumvwisya zintu mumakani aajatikizya mukubusi Marko? (b) Mbuti mukwesu mukubusi umwi mbwaakagwasyigwa mbuli mbwaakagwasyigwa Marko? (Amubone cifwanikiso icili kumatalikilo aacibalo.)

13 Barnaba awalo wakatondezya mbwaakali kuzibona zintu mukaambo kajatikizya Johane, walo iwakajisi izina lyaci Roma lyakuti Marko. (Mil. 12:25) Mulweendo lwakusaanguna lwa Paulo lwabumisyinali kabali a Barnaba, Marko wakali kubeleka mbuli “mugwasyilizyi,”  ambweni kubagwasyilizya ziyandika zyakumubili. Nokuba boobo, nobakasika ku Pamfiliya, Marko wakabasiya beenzinyina kakunyina akulaya. Bakaleelede kweenda balikke kutozya kumusanza, busena ibwakajisi zigwebenga. (Mil. 13:5, 13) Nokuba boobo, kwiinde buyo ciindi cili mbocibede, Barnaba tanaakabikkila maano kukulezya kwa Marko, mpoonya wakamupa coolwe cakumuyiisya alimwi. (Mil. 15:37-39) Eeci cakagwasya mukubusi ooyu kuba mubelesi wa Jehova uusimide. Cikkomanisya ncakuti, Marko wakali ku Roma a Paulo, walo kuciindi eeco iwakali muntolongo, alimwi akutuma myooni ku Banakristo bakumbungano yaku Kolose, alimwi Paulo wakaamba zintu zibotu kujatikizya nguwe. (Kol. 4:10) Amuyeeyele buyo mbwaakalimvwa Barnaba ciindi Paulo naakalomba Marko kuti agwasye.—2 Ti. 4:11.k

14 Mukwesu iwakaba ino-ino mwaalu wazina lya Alexandre, ulayeeya mbwaakagwasyigwa ciindi mukwesu naakatondezya kubikkila maano, wakaamba kuti: “Nondakacili mwana, cakali kundikatazya kupaila kubuleya. Mwaalu wakanditondezya mbondikonzya kulibambila alimwi akubatama. Muciindi cakuleka kundipa coolwe cakupaila, wakali kundipa coolwe cakupaila mumiswaangano yakulibambila kuunka mumulimo wakukambauka lyoonse. Mukuya kwaciindi, ndakazyibila.”

15. Mbuti Paulo mbwaakabalumba Banakristonyina?

15 Ciindi notwabona bube bubotu mbwajisi Munakristo, sena tulatondezya mbotulimvwa kujatikizya bube oobo bubotu? Mulugwalo lwa Baloma caandaano 16, Paulo wakatondezya kuti wakali kubabikkila maano basyominyina ibali 20 ibakajisi bube bubotu ibwakali kumukkomanisya. (Lom. 16:3-7, 13) Mucikozyanyo, Paulo wakaamba kuti Androniko a Juniya bakali kubelekela Kristo walo katanatalika kumubelekela, kutondezya kuliyumya kwabo. Paulo alimwi wakaamba zintu zibotu kujatikizya banyina Rufo, ambweni akaambo kakuti bakamulanganya caluyando ciindi cimwi.

Ba Frédéric (kulumwensyi) bakakulwaizya Rico kuti azumanane kubelekela Jehova (Amubone muncali 16)

16. Mbubotu nzi bukonzya kujanwa ciindi notulumbaizya bakubusi?

16 Kuli bubotu bukonzya kujanika ciindi notulumbaizya bamwi kuzwa ansi aamoyo. Amubone makani aajatikizya mwana musankwa uutegwa Rico waku France, walo iwakatyompedwe akaambo kakuti bausyi balo ibatakali kusyoma nzyaakali kusyoma, bakali kumukasya kubbapatizyigwa. Rico wakali kuyeeya kuti wakaleelede kulindila kusikila akakomene, eelyo nakonzya kubelekela Jehova cakumaninina. Alimwi wakali kuusa akaambo kakufwubaazyigwa kucikolo. Mukwesu mwaalu wazina lya Frédéric, walo iwakalombwa kuti kamuyiisya Rico, wakaamba kuti: “Ndakamulumbaizya akaambo kakuti kukazyigwa ooku kwakali kutondezya kuti wakali sicamba mukutondezya lusyomo lwakwe.” Majwi aaya aakukulwaizya akamuyumya-yumya Rico kuzumanana kuba amakanze aakuba cikozyanyo cibotu alimwi akamugwasya kuba aacilongwe ciyumu abausyi. Rico wakabbapatizyigwa naakajisi myaka yakuzyalwa iili 12.

Ba Jérôme (kululyo) bakagwasya ba Ryan kusika azyeelelo zyabumisyinali (Amubone muncali 17)

17. (a) Mbuti mbotukonzya kugwasya bakwesu kutegwa bayaambele? (b) Mbuti mukwesu misyinali umwi mbwaakatondezya kubikkila maano kumukwesu mukubusi umwi, alimwi mbubotu nzi bwakajanika?

17 Ciindi coonse notutondezya kulumba  kumulimo wacitwa kabotu naa kulumbaizya umwi akaambo kakusola kucita ciluzi, tupa basyomima kuba aaluyandisisyo lwakubelekela Jehova cakumaninina. Ba Sylvie, * balo ibabeleka myaka iili mbwiibede amutabi waku France, bakaamba kuti bacizyi balakonzya kubalumbaizya bakwesu. Bakaamba kuti bamakaintu balakonzya kulumba kuzintu zinji zijatikizyidwe mucintu cimwi naa kusoleka nkobabona. Aboobo, “majwi aabo aakulwaizya alakonzya kusinizya nzyobaamba bakwesu bajisi luzyibo.” Bakayungizya kwaamba kuti: “Kulumbaizya bamwi mukuli wangu buya.” (Tus. 3:27) Ba Jérôme, balo ibali mbaamisyinali mucisi ca French Guiana, bakagwasya bakubusi banji kusika azyeelelo zyakuba misyinali. Bakaamba kuti: “Ndakabona kuti, ciindi ndalumbaizya mukwesu mukubusi kujatikizya mbazu mwacita kabotu mumulimo wakukambauka naa naapa bwiinguzi bubotu, ulakulwaizyigwa. Eeci cipa kuti bayaambele mukucita zintu nzyobakonzya kucita.”

18. Nkaambo nzi ncocigwasya kubeleka antoomwe abakwesu bakubusi?

18 Tulakonzya kukulwaizya basyomima kutegwa bayaambele kumuuya kwiinda mukubeleka antoomwe ambabo. Mwaalu ulakonzya kwaambila mukubusi uujisi luzyibo kujatikizya makkompyuta kuti amukkopele makani amwi aajanika a Web site ya Bakamboni ba Jehova ya jw.org aakonzya kuyumya-yumya bacembeede. Ambweni mujisi mulimo umwi a ŋanda ya Bwami, sena tamukonzyi kutamba mukwesu mukubusi umwi kuti mubeleke limwi? Kucita boobu inga kwamupa coolwe cakubona mbwacita zintu mukubusi ooyo akumulumbaizya akubona bubotu bukonzya kujanika.—Tus. 15:23.

AMULIBAMBILE ZIBOOLA KUMBELE

19, 20. Nkaambo nzi ncotweelede kugwasya bamwi kutegwa bayaambele?

19 Ciindi Jehova naakasala Joshua kusololela bana Israyeli, wakaambila Musa kuti “umuyumye-yumye” alimwi akuti “abe singuzu.” (Amubale Deuteronomo 3:28.) Bantu banji balaboola mumbungano yesu yanyika yoonse. Banakristo boonse ibajisi luzyibo, ikutali buyo baalu balikke, balakonzya kubagwasya bakwesu ibacili bakubusi alimwi abapya mulusyomo kuti bacite zintu zyoonse nzyobakonzya kucita. Kuti twacita oobo, ibanji bayakutalika mulimo waciindi coonse, alimwi banji ‘bayakweelela ncobeni ikuyiisya bamwi.’—2 Ti. 2:2.

20 Naa tuli mumbungano naa mukabunga buyo kasyoonto ikayanda kuba mbungano, atulibambile ziboola kumbele. Ciyandika kapati nkwiiya Jehova, walo ciindi coonse uulanga bubotu ibuli mubabelesi bakwe.

^ par. 17 Izina lyacincwa.