Nkaambo nzi nyika ncoilibonya kuti iyaabwiindila buya kubija?

Bbaibbele lyaamba kuti: “Muntu weenda tapedwe nguzu zyakusololela noziba ntaamu zyakwe.”​—Jeremiya 10:23.

Magazini eeyi ya “Sinsimuka!” ilapandulula kaambo banji ncobasyoma kuti zintu ziyooba kabotu kumbele.