Nkaambo nzi ncociyandika kulibambilila limwi kujatikizya ntenda?

Bbaibbele lyaamba kuti: “Muntu uucenjede abona mapenzi ulayuba, pele aabo batakwe maano balaunka nkukonya ooko, aboobo balapenga.”—Tus. 27:12.

Magazini eeyi ilatondezya ncotweelede kucita kaitanacitika ntenda, noicitika alimwi anoyamana.