Mazuba aano, bantu banji bajisi bubi kapati cakuti zimwi ziindi bantu tabamvwani kabotu alimwi ayalo mikwasyi ilapenga.

Mbuti mbotukonzya kucibelesya kabotu ciindi cesu?

Mwaalumi musongo wakalemba kuti: “Kulyookezya kusyoonto nkubotu kwiinda kulijaya kubeleka mulimo muyumu akutandaanya muwo.”—Mukambausi 4:6.

Magazini eeyi ya “Sinsimuka!” ilapa nzila zigwasya kujatikizya mbotukonzya kucibelesya kabotu ciindi cesu, calo icibikkilizya akusala zintu zyeelede kubikkilwa kapati maano.