• BUUMBA BUBOOLA AKAAMBO KAKUFWIDWA

  Ino cilimvwisya buti kuba mubuumba? Nkaambo nzi aabo ibali mubuumba ncobayandika luumbulizyo?

 • NCOMWEELEDE KULANGILA

  Cibalo eeci cilabandika mizeezo iitaluzi iijatikizya buumba alimwi ambobavwula kulimvwa bantu banji ciindi nobali mubuumba. Ikuti kamuli mubuumba akaambo kakufwidwa muyandwa wanu, amubone zintu ziindene-indene izicitika zyalo izitali zyeenzu.

 • MBOMUKONZYA KULIYUMYA IKUTI MWAFWIDWA​—NCOMUKONZYA KUCITA

  Ino nintaamu nzi nzyomukonzya kubweza kutegwa mulwane buumba mbomujisi? Cibalo eeci cilaamba nzila zigaminide izyabagwasya bantu bamwi alimwi iziyeeme abusongo bugwasya lyoonse.

 • LUGWASYO LWINI-LWINI KULI BAABO IBALI MUBUUMBA

  Amulange-lange icabagwasya bantu banji kujana luumbulizyo ciindi nobali mumapenzi, alimwi akubona mbomukonzya kugwasyigwa andinywe.