Nkookuli nkotukozya kujana luumbulizyo ciindi notuli mu buumba?

Zibalo eezyi zilaamba ncotweelede kulangila ciindi notwafwidwa muyandwa wesu, alimwi anzila zikonzya kutugwasya kulwana buumba.