SENA mulasyoma kuti Bbaibbele lyakazwa kuli Leza? Naa sena muyeeya kuti ndibbuku lijisi buyo mizeezo yabantu?

Nobaba baabo balyaamba kuti Mbanakristo bazumanana kukazyanya kujatikizya makani aaya. Mucikozyanyo, mu 2014 buvwuntauzi ibwakacitwa ku United States bwakatondezya kuti bunji bwabaabo balyaamba kuti Mbanakristo bakazumina kuti “Bbaibbele kuli mboliswaangene a Leza munzila imwi.” Kulubazu lumwi, akati kabantu bosanwe ibakabuzyigwa-buzyigwa muntu omwe wakaamba kuti Bbaibbele ulibona kuti ndibbuku “lyatwaano twansiku, lyamakani aakaindi, alimwi amilawo yakalembwa abantu.” Eeci citondezya kuti bantu banji balikatazyidwe kujatikizya nkolyakazwa Bbaibbele nokuba kuti Bbaibbele lyaamba kuti “Magwalo oonse akasololelwa a Leza.” Aboobo, cakusaanguna atuzyibe ncaapandulula majwi aakuti “magwalo oonse akasololelwa a Leza.”—2 Timoteyo 3:16.

“MAGWALO OONSE AKASOLOLELWA A LEZA”—INO MAJWI AAYA APANDULULA NZI?

Bbaibbele lijisi mabbuku masyoonto-syoonto aali 66, alo aakalembwa abalembi babalilwa ku 40 kwamyaka iinda ku 1,600. Pele kuti naa Bbaibbele lyakalembwa aabantu, ino mbuti mbolikonzya ‘kusololelwa a Leza’? Mubufwaafwi, majwi aakuti “akasololelwa a Leza” apandulula kuti mulumbe uuli mu Bbaibbele wakazwa kuli Leza. Bbaibbele lyaamba kuti: “Bantu bakaambaula zyakazwa kuli Leza kwiinda mukusololelwa amuuya uusalala.” (2 Petro 1:21) Munzila imwi, Leza wakabelesya nguzu zyakwe zitalibonyi, muuya uusalala, kubaambila mulumbe wakwe balembi bamabbuku aamu Bbaibbele. Eeci cilakonzya kukozyanisyigwa amuntu simakwebo iwaambila mulembi wakwe majwi ngayelede kulemba mulugwalo. Mulembi walugwalo tali yooyo uulemba, pele nguyooyo iwaamba majwi aayelede kulembwa.

Bamwi balembi ba Bbaibbele bakali kwaambilwa buya mulumbe wa Leza cacigaminina kwiinda mumungelo. Bamwi bakali kubona zilengaano kuzwa kuli Leza. Ziindi zimwi, Leza wakali kubaambila mulumbe wakwe kwiinda muziloto. Zimwi ziindi Leza wakali kubazumizya balembi ba Bbaibbele kubelesya majwi aabo ikulemba mulumbe wakwe, nokuba boobo zimwi ziindi wakali kubaambila majwi aagaminide. Munzila zyoonse eezyi, balembi bakalemba mizeezo ya Leza kutali mizeezo yabo.

Ino inga twasinizya buti kuti Leza nguwakali kubasololela balembi ba Bbaibbele? Amulange-lange bumboni botatwe ibusinizya kuti Leza nguwakalemba Bbaibbele.