Bantu bamwi balitaminina kuti mbakombi, pele balakatazyigwa kumvwisya ncolyaamba bbala lyakuti “lusyomo.” Ino lusyomo ninzi, alimwinkaambo nzi ncoluyandika?

Ino lusyomo ninzi?

NZYOBAAMBA BANTU

Bantu banji bayeeya kuti muntu uujisi lusyomo ulakonzya kusyoma buyo cintu kakunyina bumboni businizyide. Mucikozyanyo, amweezyeezye muntu mukombi iwaamba kuti, “Ndilasyoma muli Leza.” Ikuti muntu ooyo wabuzyigwa, “Nkaambo nzi ncosyoma muli Leza?” ulakonzya kwiingula kuti, “Nkaambo mbondakakomezyegwa” naa “Oobo mbondakayiisyigwa kuzwa kaindi.” Mutwaambo tuli boobu, inga kakulibonya mbuli kuti kuli buyo lwiindano lusyoonto akati kakuba alusyomo alimwi akunyengelelwa.

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

“Lusyomo mbulangizi businizyidwe bwaceeco cilangilwa, mbumboni busalede bwazintu zini-zini zitanabonwa.” (Bahebrayo 11:1) Kutegwa bulangizi bwamuntu businizyigwe, muntu ooyo weelede kuba atwaambo tumvwika kujatikizya cintu eeco. Mubwini, ibbala ilyakasandululwa kuti “bulangizi businizyidwe,” talipandululi buyo mbwalimvwa muntu mumoyo naa mbwalombozya. Aboobo lusyomo lubikkilizya kusyoma cintu cijisi bumboni.

“Bube bwakwe [Leza] butalibonyi bulalibonya caantangalala kuzwa ciindi naakalenga nyika kuyakumbele, nkaambo bulabonwa muzintu nzyalengede, noziba nguzu zyakwe zitamani akuti ngu Leza ncobeni.”—Baroma 1:20.

Nkaambo nzi ncociyandika kuba alusyomo?

NCOLYAAMBA BBAIBBELE “Ikuti kakunyina lusyomo tacikonzyeki pe kumukkomanisya Leza, nkaambo kufwumbwa ooyo uuswena afwaafwi kulinguwe weelede kusyoma kuti nkwali ncobeni akuti uba sikupa bulumbu kuli baabo bamuyandaula cabusungu.”—Bahebrayo 11:6.

 

Mbubwenya mbokwaambwa kale, bantu banji balasyoma muli Leza akaambo kakuti mbobakayiisyigwa kuti kabacita oobo. Balakonzya kwaamba kuti, ‘Oobo mbondakakomezyegwa.’ Pele walo Leza uyanda kuti aabo bamukomba kabajisi lusyomo luyumu lwakuti nkwali alimwi akusyoma muluyando lwakwe. Nkakaambo kamwi Bbaibbele ncolikankaizyila kumuyandaula cabusungu, kutegwa tumuzyibe kabotu.

“Amuswene kuli Leza, eelyo awalo ulaswena kulindinywe.”Jakobo 4:8.

 Mbuti mbomukonzya kuba alusyomo?

NCOLYAAMBA BBAIBBELE

Bbaibbele lyaamba kuti: “Lusyomo lujanwa buyo lyamana kumvwugwa jwi.” (Baroma 10:17) Aboobo, nzila yakusaanguna yakuba alusyomo muli Leza ‘nkumvwa’ cini Bbaibbele ncoliyiisya kujatikizya nguwe. (2 Timoteyo 3:16) Kwiiya Bbaibbele kuyoomugwasya kujana bwiinguzi bwini-bwini kumibuzyo iiyandika kapati, kubikkilizya ayakuti: Ino Leza nguni? Ino mbumboni nzi buliko bwakuti nkwali? Sena ncobeni Leza ulandilanganya? Ino Leza ujisi makanze nzi kujatikizya kumbele?

Bumboni bwakuti Leza nkwali bulituzingulukide

Bakamboni ba Jehova inga bakkomana kumugwasya kwiiya Bbaibbele. Mbubwenya mbokwaambidwe awebbusaiti yesu ya jw.org, “Bakamboni ba Jehova balayanda kuyiisya bantu kujatikizya Bbaibbele, pele kunyina notusinikizya muntu uuli woonse kuti atusangane mubukombi bwesu. Muciindi caboobo, cabulemu tulaamba ncolyaamba Bbaibbele, katuzyi kuti muntu uuli woonse ulijisi nguzu zyakulisalila nzyayanda kusyoma.”

Kumamanino, lusyomo lwanu lweelede kuti kaluyeeme abumboni mbomujana ciindi nomulanga-langa mbwaali amasimpe makani ngomubala mu Bbaibbele. Kwiinda mukucita boobo muyootobela cikozyanyo cabasikwiiya bamumwaanda wamyaka wakusaanguna balo “bakaliyandide kapati mumyoyo kutambula jwi, kabavwuntauzya cakulomya mu Magwalo abuzuba kutegwa babone naa zintu eezyi mbozibede ncobeni.”—Milimo 17:11.

“Eeci caamba buumi butamani, ikuti bakuzyiba yebo O Leza mwini-mwini ooli olikke, ayooyo ngookatuma, Jesu Kristo.”Johane 17:3.